Životné prostredie

Náš príspevok k uchovaniu zdravých životných priestorov. 

Náš systém manažmentu životného prostredia

Aktívna ochrana životného prostredia je pre nás strategickou úlohou, ktorá tiež dôležitou mierou prispieva k nášmu dlhodobému hospodárskemu úspechu. V rámci systému manažmentu životného prostredia KAMAX pracujeme s vysokou prioritou na tom, aby sme minimalizovali ekologické vplyvy našich produktov a procesov a vykonávali viac, ako doteraz vyžadovalo zákonodarstvo.

Naše produkty samotné sú kúskom ochrany životného prostredia: vďaka ich optimalizovaným vlastnostiam je možné motory a komponenty vozidiel dimenzovať menšie a/alebo ľahšie. To je náš príspevok k zníženiu emisií podmienených mobilitou.

Štandardy KAMAX pre životné prostredie

Dodržiavanie zákonov na ochranu životného prostredia je pre nás samozrejmé, avšak v žiadnom prípade dostatočné. Naše interné pravidlá idú čiastočne výrazne za tieto požiadavky. Pravidelne kontrolujeme našu politiku ochrany životného prostredia a integrujeme do nej nový vývoj.

Produkty a procesy

Ekologické poznatky nás vedú pri optimalizácii našich produktov a procesov, pri ich ďalšom vývoji a pri výbere našich surovín, pomocných a prevádzkových látok. Energetickú efektivitu zlepšujeme v celom podniku: v rámci výrobných procesov, ako aj v našich administratívnych oblastiach. Priebežne kontrolujeme vplyvy našich závodov na životné prostredie a v prípade nehodovej udalosti vykonáme opatrenia za použitia najlepšej, dostupnej techniky. Konáme predvídavo, pretože prevencia je lepšia ako následné problémy.

Podpora a motivácia

Zodpovedné konanie je základom aktívnej ochrany životného prostredia. Každý zamestnanec je v našom pracovnom prostredí spoluzodpovedný za postoj k ochrane životného prostredia a zdravia, každý vedúci pracovník je povinný ísť vzorom a podporovať vnímanie tejto zodpovednosti. Prostredníctvom školení, informácií a zahrnutia do vytvárania procesov aktívne podporujeme vytváranie ekologickej uvedomelosti našich zamestnancov na všetkých úrovniach.

Správanie sa v núdzových prípadoch a odvrátenie nebezpečenstva

Spoločne s expertmi a úradmi sme vyvinuli detailné plány na odvrátenie poplachov a nebezpečenstiev, ktoré sú prispôsobené podmienkam príslušných lokalít. Vďaka pravidelným školeniam, ako aj cvičeniam, ktoré simulujú núdzové prípady, zabezpečujeme, že sú s týmito plánmi oboznámení všetci zamestnanci a ich účinnosť sa kontinuálne testuje.

Skúška účinnosti 

Účinnosť nášho systému manažmentu životného prostredia a všetkých aspektov ochrany životného prostredia, ktoré súvisia s našou činnosťou, vyhodnocujeme a kontrolujeme v rámci pravidelných auditov a prostredníctvom ďalších jasne definovaných opatrení. Potrebné nápravné opatrenia, ako aj nové ciele na zlepšenie nášho príspevku k ochrane životného prostredia stanovuje vedenie podniku v pravidelných hodnoteniach manažmentu.

Komunikácia

Sme transparentní. Našich zákazníkov a zainteresovanú verejnosť pravidelne informujeme o tom, s akými opatreniami a výsledkami sa zasadzujeme o trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia.