Životné prostredie

Náš príspevok k uchovaniu zdravých životných priestorov. 

Náš systém manažmentu životného prostredia

Aktívna ochrana životného prostredia je pre nás strategickou úlohou, ktorá tiež dôležitou mierou prispieva k nášmu dlhodobému hospodárskemu úspechu. V rámci systému manažmentu životného prostredia KAMAX pracujeme s vysokou prioritou na tom, aby sme minimalizovali ekologické vplyvy našich produktov a procesov a vykonávali viac, ako doteraz vyžadovalo zákonodarstvo.

Naše produkty samotné sú kúskom ochrany životného prostredia: vďaka ich optimalizovaným vlastnostiam je možné motory a komponenty vozidiel dimenzovať menšie a/alebo ľahšie. To je náš príspevok k zníženiu emisií podmienených mobilitou.

Štandardy KAMAX pre životné prostredie

Dodržiavanie zákonov na ochranu životného prostredia je pre nás samozrejmé, avšak v žiadnom prípade dostatočné. Naše interné pravidlá idú čiastočne výrazne za tieto požiadavky. Pravidelne kontrolujeme našu politiku ochrany životného prostredia a integrujeme do nej nový vývoj.

Produkty a procesy

Ekologické poznatky nás vedú pri optimalizácii našich produktov a procesov, pri ich ďalšom vývoji a pri výbere našich surovín, pomocných a prevádzkových látok. Energetickú efektivitu zlepšujeme v celom podniku: v rámci výrobných procesov, ako aj v našich administratívnych oblastiach. Priebežne kontrolujeme vplyvy našich závodov na životné prostredie a v prípade nehodovej udalosti vykonáme opatrenia za použitia najlepšej, dostupnej techniky. Konáme predvídavo, pretože prevencia je lepšia ako následné problémy.

Podpora a motivácia

Zodpovedné konanie je základom aktívnej ochrany životného prostredia. Každý zamestnanec je v našom pracovnom prostredí spoluzodpovedný za postoj k ochrane životného prostredia a zdravia, každý vedúci pracovník je povinný ísť vzorom a podporovať vnímanie tejto zodpovednosti. Prostredníctvom školení, informácií a zahrnutia do vytvárania procesov aktívne podporujeme vytváranie ekologickej uvedomelosti našich zamestnancov na všetkých úrovniach.

Správanie sa v núdzových prípadoch a odvrátenie nebezpečenstva

Spoločne s expertmi a úradmi sme vyvinuli detailné plány na odvrátenie poplachov a nebezpečenstiev, ktoré sú prispôsobené podmienkam príslušných lokalít. Vďaka pravidelným školeniam, ako aj cvičeniam, ktoré simulujú núdzové prípady, zabezpečujeme, že sú s týmito plánmi oboznámení všetci zamestnanci a ich účinnosť sa kontinuálne testuje.

Skúška účinnosti 

Účinnosť nášho systému manažmentu životného prostredia a všetkých aspektov ochrany životného prostredia, ktoré súvisia s našou činnosťou, vyhodnocujeme a kontrolujeme v rámci pravidelných auditov a prostredníctvom ďalších jasne definovaných opatrení. Potrebné nápravné opatrenia, ako aj nové ciele na zlepšenie nášho príspevku k ochrane životného prostredia stanovuje vedenie podniku v pravidelných hodnoteniach manažmentu.

Komunikácia

Sme transparentní. Našich zákazníkov a zainteresovanú verejnosť pravidelne informujeme o tom, s akými opatreniami a výsledkami sa zasadzujeme o trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia.

The spectrum of topics in the area of sustainability ranges from growth to compliance and the development of innovative as well as sustainable products to a healthy working environment. The satisfaction of our employees, resource conservation and environmental protection are important to us. That is why we are not only guided by economic considerations, but also include ecological and social concerns. 

We invite you to learn about our initiatives and ideas. In April 2021, we published our first sustainability report: view online