Životní prostředí

Náš příspěvek k uchování zdravého životního prostředí.

Náš systém environmentálního managementu

Aktivní ochrana životního prostředí je pro nás strategickým úkolem, což také významně přispívá k našemu dlouhodobému hospodářskému úspěchu. V rámci systému environmentálního managementu KAMAXu dáváme vysokou prioritu tomu, abychom minimalizovali možný ekologický dopad našich výrobků a procesů a učinili pro ochranu životního prostředí ještě více, než je vyžadováno zákonem.

Naše výrobky samy o sobě jsou malou součástí ochrany životního prostředí: díky jejich optimalizovaným vlastnostem mohou být motory a komponenty vozidel dimenzovány menší a nebo lehčí. To je náš příspěvek ke snižování emisí souvisejících s mobilitou.

Environmentální normy KAMAXu

Striktní dodržování zákonů na ochranu životního prostředí je pro nás samozřejmostí, ale v žádném případě není dostačující. Naše interní pravidla jsou v některých oblastech výrazně přísnější než tyto požadavky. Naši environmentální politiku pravidelně posuzujeme a integrujeme novinky.

Výrobky a procesy

Ekologické poznatky nás vedou při optimalizaci a dalším vývoji našich produktů a procesů, k a při výběru surovin, pomocných a provozních látek. Zlepšujeme energetickou účinnost v celé společnosti: v rámci výrobních procesů i v našich administrativních oblastech. Průběžně sledujeme dopad našich poboček na životní prostředí a v případě problémů přijímáme opatření s nasazením nejlepší dostupné techniky. Jednáme předvídavě, protože prevence je lepší než následná péče.

Podpora a motivace

Základem aktivní ochrany životního prostředí je odpovědné chování. Každý zaměstnanec je ve svém pracovním prostředí spoluodpovědný za své chování v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, každý vedoucí pracovník musí jít příkladem a poskytovat podporu při vnímání této odpovědnosti. Prostřednictvím školení, informací a zapojení do navrhování procesů aktivně podporujeme environmentální povědomí našich zaměstnanců na všech úrovních.

Chování v nouzových situacích a odvrácení nebezpečí

Spolu s odborníky a příslušnými úřady jsme vyvinuli podrobné havarijní plány a plány na odvrácení nebezpečí přizpůsobené podmínkám jednotlivých poboček. Prostřednictvím pravidelných školení a havarijních cvičení zajišťujeme, aby se s těmito plány seznámili všichni zaměstnanci a průběžně testujeme jejich účinnost.

Kontrola účinnosti

Účinnost našeho systému environmentálního managementu a všech aspektů životního prostředí, které souvisí s naší činností, vyhodnocujeme a sledujeme pomocí pravidelných auditů a dalších jasně definovaných opatření. Potřebná nápravná opatření a nové cíle pro zlepšení našeho environmentálního výkonu definuje vedení společnosti v pravidelných revizích managementu.

Komunikace

Jsme transparentní. Naše zákazníky i zainteresovanou veřejnost pravidelně informujeme o tom, jakými opatřeními a s jakými výsledky se trvale zasazujeme o ochranu životního prostředí.