Steel & OSP Buyer
Mexiko / León · Plný úvazek · Trvalý pracovní poměr

We are technologically the world's leading manufacturer of high-strength fasteners in the mobility industry. We set standards in the areas of innovation, quality, and profitability. Especially in the automotive sector, our core business since the company‘s foundation in 1935, we develop individual solutions for the special requirements of the future in reliable and long-term partnerships with our customers. In line with our new corporate strategy, we are also increasingly offering added value to new customers in new markets with our expertise in the forming technology. In the most important economic regions of the world, in America, Asia and Europe, we are successful as an independent family business with 4,000 employees at 19 locations and continue to grow sustainably.

Would you like to inspire customers with enthusiasm? Become part of our dedicated team.

Ucházet se o místo

Vaše úkoly

The KAMAX GROUP

is a leading supplier in the field of high-strength fasteners for mobility and beyond. We are passioned for the excellence in our processes, innovation, deliver best quality and outstanding customer service. Working at KAMAX México means being part of a dynamic team committed to success, where we value the professional and personal growth of our employees.

The ideal candidate is a highly organized, detail-oriented team player who will oversee the entire order process. You will review proposals, negotiate prices, select the best suppliers, analyze trends, follow up with placed orders, verify delivery, approve payment, and maintain necessary records. 

Responsibilities

 • Initial preparation and issuance of Request for Quotations (RFQs) for a wide range of Steel and coating commodities
 • Process modifications to terms and conditions of purchase agreements
 • Perform commercial analysis on suppliers to develop more efficient processes and cost-effective solutions
 • Oversees the transportation service from the Supplier and to the Customers
 • Submit the purchase orders to coating suppliers.
 • Management of expedited transportation (as required)
 • Invoice processing (related to transportation)

Váš profil

Qualifications

 

Educational Background

 • BSc/BA or Masters Degree in Logistics, Industrial Engineer, International Business

 

Work Experience:

 • 2+ years working relevant experience on Purchasing area in the Automotive Industry.

 

Language Skills:

 • Spanish- Business Fluent
 • English - Business Fluent
 • German - Hepful

 

Soft Skills:

 • Structured working style
 • Self-driven (ability to work independently)
 • Good communication skills
 • Strong personal accountability
 • Strong negotiation skills

Professional Knowledge

 • Professional knowledge of SAP.
 • Professional Knowledge in steel and coating regulations.
 • Professional Knowledge MS-Office applications (Word, Excel, Power Point relational databases and SAP.
 • Knowledge about continuous improvement and supply chain KPIs.

Máte ještě další dotazy?

David Cazares

Human Resources Manager

Telefon: +52 (477) 689-1466
E-Mail: david.cazares@kamax.com

Circuito Paseo de las Colinas No 238
37668 Parque Industrial Colinas de León, Guanajuato
Mexiko

Ucházet se o místo

Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše produkty a chtěli bychom, abyste se cítili bezpečně při návštěvě našeho webu s ohledem na ochranu vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že nás chcete kontaktovat, rádi bychom vás upozornili, že je k tomu účelu nutné získat vaše osobní údaje a poté tyto údaje zpracovat a použít. K tomu potřebujeme váš souhlas. Pokud chcete kontaktovat společnost KAMAX prostřednictvím těchto mezinárodních webových stránek, přečtěte si prosím nejprve naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochrana údajů

Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše produkty a rádi bychom, abyste se při návštěvě našeho webu cítili bezpečně s ohledem na ochranu vašich osobních údajů. My – jako společnost odpovědná za zpracování dat – vás chceme prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále bychom vás rádi informovali o vašich právech.

Všechna následující prohlášení jsou učiněna v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (EU-DSGVO), spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) a s dalšími příslušnými ustanoveními.

0.  Zásady

Podle čl. 4 odst. (1) zákona EU GDPR se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; fyzická osoba se považuje za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor nebo jedna či více specifických charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

1.  Sběr dat

V zásadě můžete navštívit naši webovou stránku bez poskytnutí jakýchkoli Vašich osobních údajů.

Po každé návštěvě naší webové stránky však zpracováváme některé anonymní údaje. Tyto údaje nejsou osobní, a proto nepodléhají právním předpisům o ochraně osobních údajů.

Provozovatel webových stránek zaznamenává pouze neosobní přístupová data včetně požadované hostitelské adresy (IP počítače), stránky, ze které nás navštěvujete, název požadovaného souboru a popis použitého typu internetového prohlížeče, stejně jako datum a čas přístupu.

Shromážděná data jsou určena pouze pro statistické účely a ke zlepšování webových stránek. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo retrospektivně kontrolovat záznamy, pokud specifické indikátory poukazují na nezákonné použití.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je odešlete prostřednictvím online žádosti o pracovní místo, dotazu ohledně volných pracovních míst a/ nebo žádosti o informace. Shromažďují se jen takové údaje, které jsou potřebné k poskytování služby, kterou hledáte.

U žádostí o zaměstnání se shromažďují data, která uvedete ve své žádosti. Mezi ně patří minimálně vaše jméno, kontaktní údaje, které jste poskytli a osobní údaje vyplývající z vašich dokumentů k žádosti.

Dočasné ukládání IP adresy je nezbytné pro to, aby v případě online dotazu mohla být na počítač uživatele doručena odpověď. K tomu účelu musí být IP adresa uživatele zachována po dobu trvání relace.

2.  Účel shromažďování osobních údajů

Údaje, které jste nám poskytli bez konkrétního souhlasu, používáme pouze pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty.

Poskytování osobních údajů může být vyžadováno zákonem nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné; my musíme tyto údaje následně zpracovat. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva nemohla být uzavřena. 

3.  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud budeme potřebovat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, proběhne to v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1a).

Zpracování osobních údajů požadovaných k plnění smlouvy s vámi probíhá v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1b). To platí i pro zpracovatelské operace potřebné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, probíhá to v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1c).

Pokud životně důležité zájmy vyžadují zpracování osobních údajů, toto probíhá v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1d).

Pokud se nepoužije žádný z výše uvedených právních základů, může být pro zajištění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany nezbytné zpracování osobních údajů podle nařízení EU GDPR, čl. 6 (1f), pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad předchozím zájmem. Obecně přijmeme oprávněný zájem, pokud jsou dotčené osoby již zákazníky naší společnosti, resp. nás kontaktují ohledně informací o naší společnosti a / nebo našich produktech.

Osobní údaje z vaší žádosti o zaměstnání / nebo při kontaktování ohledně volných pracovních míst zpracováváme v souladu se zákonem EU GDPR, čl. 88 ve spojení s BDSG § 26.

Pokud se zpracování osobních údajů provádí jménem společnosti KAMAX, provádí se na základě smluvních dohod podle zákona EU GDPR, čl. 28.

4.  Ukládání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, se ukládají v IT systémech společnosti KAMAX, aby splnily účel, pro který jste nám je poskytli. Kromě toho mohou být také uloženy, pokud o to společnost KAMAX požádá evropský nebo vnitrostátní zákonodárce.

5.  Předání osobních údajů

Osobní údaje, které předáte společnosti KAMAX, budou použity pro vyřízení a splnění účelu vašeho zájmu. Je-li to nutné, je možné předání osobních údajů i do dalších poboček společnosti KAMAX. Přenos se uskutečňuje s přihlédnutím k požadavkům podle zákona EU GDPR, čl. 44 –- 49. 

Přenos osobních údajů na třetí strany se uskuteční pouze v případě, že 

 • jste s tím souhlasili, 
 • jsme povinni tak učinit ze zákona,
 • to je zákonem výslovně povoleno, 
 • jsme povinni tak učinit na základě právoplatně ukončeného soudního řízení.

6.  Vymazání osobních údajů

Osobní údaje jsou vymazány nebo je jejich zpracování omezeno, jakmile pomine účel jejich uložení. 

Po úplném zpracování žádosti o zaměstnání jsou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí doby pro uchovávání předepsané zákonnými ustanoveními smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo s potřebou dalšího uchování vašich údajů v rámci smlouvy nebo existujícího smluvního plnění.

7.  Vaše práva

Máte právo: 

 • v souladu s čl. 15 nařízení EU GDPR od nás kdykoliv získat informace a kopie těchto informací, jakož i potvrzení o vašich osobních údajích, které uchováváme a zpracováváme
   
 • v souladu s čl. 16 nařízení EU GDPR vyžadovat okamžitou opravu veškerých vašich u nás uložených nesprávných nebo neúplných osobních údajů; 
   
 • v souladu s čl. 17 nařízení EU GDPR vyžadovat okamžité vymazání vašich u nás uložených osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů
  • osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovávány za účelem, pro který již nejsou zapotřebí, 
  • odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, a pro zpracování údajů chybí jiný právní základ,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
  • v souladu s čl. 21 nařízení EU GDPR máte námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování údajů. 
  • Smazání nemůže být provedeno, pokud je zpracování údajů nezbytné 
   • k uplatnění práva na svobodu projevu a informací, 
   • ke splnění zákonné povinnosti, 
   • z důvodů veřejného zájmu nebo 
   • uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků; 
     
 • podle čl. 18 nařízení EU GDPR vyžadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Pokud je vámi popřena správnost údajů; omezení zpracování se pak vztahuje na dobu, která nám umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů. 
  • Zpracování je protiprávní, odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů. 
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme k účelům zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, vykonání nebo hájení svých právních nároků. 
  • Vyjádřili jste námitky proti zpracování podle nařízení EU GDPR, čl. 21, a dosud není zřejmé, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi. 
    
 • v souladu s čl. 20 nařízení EU GDRP obdržet vaše nám poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky možné, a pokud to neomezí práva a svobody jiné osoby.
   
 • v souladu s čl. 21 nařízení EU GDPR podat kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů uvedených v nařízení EU GDPR, čl. 6 (1e nebo 1f). V případě námitek nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo hájení vašich právních nároků.
   
 • v souladu s čl. 7 (3) nařízení EU GDPR kdykoli zrušit svůj souhlas, který jste nám kdysi udělili. V důsledku toho již nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování dat na základě tohoto souhlasu. 
   
 • podle čl. 77 nařízení EU GDPR podat stížnost dozorčímu orgánu. Zpravidla se zde můžete obrátit na dozorčí orgán v obvyklém místě svého pobytu nebo v místě výkonu své práce nebo v místě sídla naší společnosti. 

Pro uplatnění svých výše uvedených práv se prosím obraťte na kontaktní osobu, která je uvedena níže v odstavci 9. – „Kontakt, kontaktní osoba“. Na tato práva máte bezplatně nárok v rámci zákonných nařízení podle EU GDPR, čl. 12 a BDSG § 34.

8.  Technická a organizační opatření

V souladu s čl. 32 nařízení EU GDPR jsme provedli příslušná technická a organizační opatření k vhodnému zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich nám poskytnutých osobních údajů a k jejich ochraně proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu.

Všichni naši zaměstnanci, kteří se zabývají zpracováním údajů, jsou zavázáni k důvěrnému zacházení s osobními údaji.

9.  Kontakt, kontaktní osoba

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Deutschland

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na následujícím odkazu:
http://www.kamax.com/kontakt/

V případě otázek týkajících se ochrany, shromažďování, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, výkonu práv a zrušení uděleného souhlasu se prosím obraťte na:

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
pověřenec pro ochranu údajů
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Německo
E-Mail: datenschutz@no-spamkamax.com

Souhlas se získáním, zpracováním a použitím osobních údajů

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje, které zadám do kontaktního formuláře a / nebo zašlu v přiložených dokumentech budou shromážděny, zpracovány a použity k účelu

Shromažďování, zpracování a používání mých osobních údajů bude provádět  KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Deutschland resp. společnost KAMAX, která je odpovědná za splnění účelu, ke kterému jste nám své osobní údaje poskytli.

Můj souhlas je dobrovolný. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Ve věci odvolání udělených souhlasů se mohu obrátit na: Pověřenec pro ochranu údajů, KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Deutschland. E-mail:  datenschutz@no-spamkamax.com