Odpovědnost

Jako rodinná firma opírající se o hodnoty a tradice není naším cílem jen dosáhnout finančního úspěchu, ale také vždy dostát své odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, partnerům a zákazníkům, společnosti a životnímu prostředí. Tyto cíle jsou úzce provázány již od doby, kdy byla firma založena. Činnost podniku se řídí našimi interními předpisy a etickým kodexem. Díky globálnímu Compliance management systému monitorujeme a zajišťujeme tuto činnost po celém světě.

Compliance

„Compliance je základem veškerých našich rozhodnutí a aktivit a je klíčem k integritě a udržitelnému úspěchu.“

Nejvyšší výkonná rada skupiny KAMAX

KAMAX ustanovil napříč celou firmou skupinu pro compliance, která řídí tuto činnost pod vedením pověřence skupiny a místních pověřenců ve všech závodech společnosti. Cílem je neustále posilovat a podporovat informovanost a povědomí našich zaměstnanců a obchodních partnerů o odpovědném chování a integritě. Skupina pro compliance působí ve třech oblastech: „prevence“, „odhalování“ a „reakce“. Témata, tedy dodržování předpisů i případná porušení předpisů, jsou pravidelně projednávána v komisi pro compliance na místní i globální úrovni a představována nejvyšší výkonné radě.

Řízení v oblasti compliance – naše řízení shody v kostce:

Systém nahlašování porušení

Oznamte případné porušení – Vaše postřehy mohou pomoci!

Klademe velký důraz na dodržování předpisů a integritu. Protože potenciální porušení mohou ohrozit úspěch našeho podnikání a bezpečnost našich zaměstnanců, žádáme vás o oznámení možného pochybení co možná nejdříve. Chtěli bychom rovněž naše zaměstnance vyzvat, aby se na naše pověřence pro oblast compliance obraceli s případnými otázkami ohledně toho, jak správně zvládat zvláštní situace, s nimiž se při práci setkávají. KAMAX nabízí svým zaměstnancům několik možností, jak oznamovat porušení nebo podávat žádosti o radu:

Etický kodex

Etický kodex společnosti KAMAX

Etický kodex KAMAXu je závazný pro všechny naše zaměstnance a obsahuje jasná pravidla týkající se integrity a dodržování předpisů. Slouží všem zaměstnancům jako určitý kompas při rozhodování.

Etický kodex společnosti KAMAX

Etický kodex pro dodavatele společnosti KAMAX

Odpovědné chování a transparentní procesy jsou základem naší spolupráce s obchodními partnery, která se zakládá na důvěře. Etický kodex pro dodavatele obsahuje naše požadavky a očekávání týkající se právě obchodních partnerů.

Etický kodex pro dodavatele společnosti KAMAX

Naše hlavní zásady

Ručíme za spokojenost zákazníků a uspokojování jejich globálních potřeb, za špičkovou technickou úroveň i nejvyšší standardy kvality, za důležité inovace i společenskou odpovědnost.

KAMAX hodnotí spokojenost zákazníků jako nejvyšší prioritu

Známe a plníme očekávání našich zákazníků. Náš kompletní rozsah služeb je orientovaný na soustavné zvyšování užitku zákazníků. Pomocí průzkumů u zákazníků kontrolujeme soustavně jejich spokojenost s našimi výkony.

 

KAMAX usiluje o dlouhodobá partnerství se zákazníky a dodavateli 

Přesvědčujeme naší výkonností - technicky i ekonomicky. Takto vzniká dlouhodobá vývojová a poradenská spolupráce s našimi zákazníky, která přesahuje rámec pouhých vztahů s dodavateli. To platí i pro naše hlavní dodavatele, od kterých očekáváme a pomocí auditů zajišťujeme, že budou mít vůči sobě stejně vysoké požadavky na kvalitu a hospodárnost jaké máme my vůči sobě.

 

KAMAX je silný silou svých zaměstnanců

Získáváme pro sebe talenty a podporujeme jejich rozvoj a další vývoj. S dostatkem prostoru pro nápady a převzetí odpovědnosti usilujeme o prvotřídní výkony a výsledky. Nadšení, vášeň a hranice a hierarchie přesahující spolupráce vyznačují naši pracovní atmosféru.

 

KAMAX klade vysoké požadavky na své vedoucí pracovníky

Naše vedoucí pracovníky vybíráme kvůli jejich znalostem a výkonům jakož i podle jejich osobnosti, zejména podle jejich postoje a vůdčího potencionálu. Naši vedoucí pracovníci jsou vzory pro své zaměstnance a mají motivující a situaci odpovídající styl řízení.

 

KAMAX je technologickým lídrem trhu

Stanovíme globálně standardy v oblastech inovace, kvality a hospodárnosti. Toto výkonové portfolio nás činí předním dodavatelem náročných vysoce pevných spojovacích prvků pro automobilový průmysl. Mezinárodní přítomností a růstem bude tato pozice na trhu dále posilována a rozšiřována.

 

KAMAX nabízí zákazníkům inovační individuální řešení

Jsme světovým lídrem ve vývoji a výrobě spojovacích prvků pro automobilový průmysl s optimalizovanými vlastnostmi a náklady. Při poskytování na míru šitých aplikací a služeb profitují zákazníci z našeho komplexního know-how ve vývoji výrobků a procesů.

 

Výrobky KAMAX splňují nejvyšší nároky na kvalitu

Necháváme si na vlastní žádost měřit "kvalitu zaměřenou na nulové chyby". Zde vsázíme na efektivní kontroly kvality a aktivity pro preventivní a vadám zabraňující zajištění kvality. Zlepšujeme neustále výrobky a procesy a pravidelně prověřujeme na základě vhodných ukazatelů naši výkonnost.

 

KAMAX je mezinárodně činným pro splnění globálních požadavků zákazníků

Jsme celosvětově v mnoha mezinárodních stanovištích v blízkosti našich zákazníků. Díky této přítomnosti zajišťujeme na potřebu orientovanou podporu našich globálně činných zákazníků. Našimi hlavními trhy jsou velké etablované automobilové regióny Evropy a Ameriky, jakož i rostoucí trh v Asii.

 

KAMAX zajišťuje strategickou nezávislost prostřednictvím ziskového růstu

Usilujeme o dlouhodobou vysokou hospodárnost. Jasné cíle rentability jakož i solidní politika financování zabezpečují pracovní místa a zajišťují zdravý vývoj skupiny firem. To je základem pro smysluplné rozhodování managementu.

 

KAMAX netoleruje nezákonné nebo pravidlům odporující chování

Působíme zodpovědně a v souladu se zákonem. Nezákonné nebo pravidlům odporující chování nebude v podniku za žádných okolností tolerováno. Toto zajišťujeme celosvětově závaznými Business Conduct Guidelines, které vyžadují i etické chování všech zaměstnanců KAMAXu.

 

KAMAX se cítí vázán i společenskými záležitostmi

Podporujeme rozvoj naší společnosti prostřednictvím konstruktivních hmotných a nehmotných příspěvků do sociální, kulturní a hospodářské oblasti. Životní prostředí chráníme dodržováním globálních interních předpisů, které přesahují zákonné úpravy.

Životní prostředí

Klademe velký důraz na životní prostředí a udržitelnost. Cílenými opatřeními optimalizujeme výrobky i procesy. V tomto ohledu jsou naše interní předpisy a směrnice přísnější než požadavky vyplývající z platných právních předpisů.

Náš systém environmentálního managementu

Aktivní ochrana životního prostředí je pro nás strategickým úkolem, což také významně přispívá k našemu dlouhodobému hospodářskému úspěchu. V rámci systému environmentálního managementu KAMAXu dáváme vysokou prioritu tomu, abychom minimalizovali možný ekologický dopad našich výrobků a procesů a učinili pro ochranu životního prostředí ještě více, než je vyžadováno zákonem.

Naše výrobky samy o sobě jsou malou součástí ochrany životního prostředí: díky jejich optimalizovaným vlastnostem mohou být motory a komponenty vozidel dimenzovány menší a nebo lehčí. To je náš příspěvek ke snižování emisí souvisejících s mobilitou.

 

Environmentální normy KAMAXu

Striktní dodržování zákonů na ochranu životního prostředí je pro nás samozřejmostí, ale v žádném případě není dostačující. Naše interní pravidla jsou v některých oblastech výrazně přísnější než tyto požadavky. Naši environmentální politiku pravidelně posuzujeme a integrujeme novinky.

Výrobky a procesy

Ekologické poznatky nás vedou při optimalizaci a dalším vývoji našich produktů a procesů, k a při výběru surovin, pomocných a provozních látek. Zlepšujeme energetickou účinnost v celé společnosti: v rámci výrobních procesů i v našich administrativních oblastech. Průběžně sledujeme dopad našich poboček na životní prostředí a v případě problémů přijímáme opatření s nasazením nejlepší dostupné techniky. Jednáme předvídavě, protože prevence je lepší než následná péče.

 

Podpora a motivace

Základem aktivní ochrany životního prostředí je odpovědné chování. Každý zaměstnanec je ve svém pracovním prostředí spoluodpovědný za své chování v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, každý vedoucí pracovník musí jít příkladem a poskytovat podporu při vnímání této odpovědnosti. Prostřednictvím školení, informací a zapojení do navrhování procesů aktivně podporujeme environmentální povědomí našich zaměstnanců na všech úrovních.

 

Chování v nouzových situacích a odvrácení nebezpečí

Spolu s odborníky a příslušnými úřady jsme vyvinuli podrobné havarijní plány a plány na odvrácení nebezpečí přizpůsobené podmínkám jednotlivých poboček. Prostřednictvím pravidelných školení a havarijních cvičení zajišťujeme, aby se s těmito plány seznámili všichni zaměstnanci a průběžně testujeme jejich účinnost.

 

Kontrola účinnosti

Účinnost našeho systému environmentálního managementu a všech aspektů životního prostředí, které souvisí s naší činností, vyhodnocujeme a sledujeme pomocí pravidelných auditů a dalších jasně definovaných opatření. Potřebná nápravná opatření a nové cíle pro zlepšení našeho environmentálního výkonu definuje vedení společnosti v pravidelných revizích managementu.

 

Komunikace

Jsme transparentní. Naše zákazníky i zainteresovanou veřejnost pravidelně informujeme o tom, jakými opatřeními a s jakými výsledky se trvale zasazujeme o ochranu životního prostředí.

Škála témat v oblasti udržitelnosti sahá od růstu přes dodržování předpisů (tzv. compliance) a vývoj inovativních a udržitelných produktů až po zdravé pracovní prostředí. Spokojenost našich zaměstnanců, ochrana zdrojů a ochrana životního prostředí jsou pro nás důležité. Proto se řídíme nejen ekonomickými úvahami, ale také ekologickými a sociálními zájmy.

KAMAX Sustainability Report 2022