Zodpovednosť

Sme rodinný podnik pozostávajúci z niekoľkých spoločností so zameraním na hodnoty a tradície a preto je naším firemným cieľom nielen finančný úspech, ale aj plnenie zodpovednosti voči našim zamestnancom, partnerom a zákazníkom, spoločnosti a životnému prostrediu. Tieto ciele s nami úzko súvisia od založenia podniku. Naše smernice a náš kódex správania definujú naše obchodné aktivity. Náš celopodnikový manažérsky systém zabezpečenia súladu s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami nám umožňuje tieto činnosti monitorovať a zabezpečovať na celom svete.

Compliance

„Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami predstavuje základ pre všetky naše rozhodnutia a činnosti a je kľúčom k integrite a k nášmu dlhodobému úspechu.“

Vedenie spoločností KAMAX

Spoločnosť KAMAX založila celopodnikovú organizáciu pre zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami, ktorá riadi dodržiavanie predpisov pod vedením riadiaceho pracovníka pre dodržiavanie skupinových zásad a miestne zodpovedného riadiaceho pracovníka  pre zabezpečenie súladu vo všetkých prevádzkach spoločnosti KAMAX.

Náš celopodnikový systém riadenia súladu s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami si kladie za cieľ neustále posilňovať a zvyšovať povedomie a porozumenie našich zamestnancov a obchodných partnerov, pokiaľ ide o zodpovedné správanie a integritu. Naša organizácia pre zabezpečenie tohto súladu funguje na troch úrovniach: „Prevencia“, „Detekcia“ a „Reakcia“. O otázkach dodržiavania súladu a prípadných porušeniach sa pravidelne rokuje vo výbore pre zabezpečenie súladu na miestnej a celopodnikovej úrovni a oznamujú sa výkonnej rade skupiny spoločností KAMAX.

Naše riadenie súladu s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami v skratke:

Systém informátorov

Odošlite správu - Vaše postrehy môžu pomôcť!

Sme pevne odhodlaní dodržiavať súlad a integritu. Pretože potenciálne porušenia môžu ohroziť náš obchodný úspech a bezpečnosť našich zamestnancov, láskavo vás žiadame, aby ste akékoľvek potenciálne zneužitie nahlásili v počiatočnej fáze. Tiež by sme radi vyzvali našich zamestnancov, aby sa kedykoľvek skontaktovali s našimi pracovníkmi zodpovednými za zabezpečenie súladu s otázkami, ako správne zvládať konkrétne situácie v každodennej práci. Na predkladanie správ alebo žiadostí o radu našimi zamestnancami poskytuje KAMAX niekoľko možných kanálov:

Kódex správania

KAMAX Kódex správania

Náš Kódex správania spoločnosti Kamax, ktorý je záväzný pre všetkých našich zamestnancov, poskytuje jasné pravidlá integrity a dodržiavania súladu, a slúži tak ako kompas pre všetkých našich zamestnancov pri akomkoľvek rozhodovaní pri ich každodennej práci.

KX Kódex správania

KAMAX Kódex správania dodávateľa

Zodpovedné správanie a transparentné obchodné procesy sú základom našej dôveryhodnej spolupráce s našimi obchodnými partnermi. Preto náš Kódex správania dodávateľa obsahuje naše požiadavky a očakávania voči našim obchodným partnerom.

KX Kódex správania dodávateľa

 

Podnikové smernice

Od spokojnosti zákazníkov a plnenia celopodnikových potrieb zákazníkov až po požiadavku  vedúceho technického postavenia na trhu, ako aj najvyššiu úroveň kvality a kľúčové inovácie, ktoré siahajú až k záväzkom týkajúcich sa sociálnych záujmov.

KAMAX hodnotí spokojnosť zákazníkov ako svoju najvyššiu prioritu

Poznáme a plníme očakávania našich zákazníkov. Z tohto dôvodu sa naša úplná ponuka výkonov orientuje na neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Spokojnosť s našimi výkonmi neustále sledujeme pomocou dotazníkov u zákazníkov.

 

KAMAX sa usiluje o dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi a dodávateľmi 

Naším dôkazom je náš výkon - technický ako aj hospodársky. Takto vznikajú dlhodobé vývojové a poradenské kooperácie s našimi zákazníkmi, ktorí vychádzajú z dokonalého dodávateľského vzťahu. To platí aj pre našich hlavných dodávateľov, od ktorých očakávame a prostredníctvom auditu aj zabezpečujeme, aby aj oni kládli na seba takisto vysoké nároky ohľadom kvality a hospodárnosti, aké si kladieme my.

 

KAMAX je silný vďaka sile svojich pracovníkov 

Získavame pre nás talenty a podporujeme ich rozvoj a ďalšie vzdelávanie. Poskytujeme veľa priestoru pre nápady a prevzatie zodpovednosti a prostredníctvom toho sa usilujeme o prvotriedne výkony a výsledky. Nadšenie, odhodlanosť a spoločné pôsobenie nad rámec a hierarchie vyzdvihujú našu pracovnú atmosféru.

 

KAMAX kladie vysoké požiadavky na riadiacich pracovníkov 

Našich riadiacich pracovníkov si vyberáme podľa ich vedomostí a výkonov ako aj podľa ich osobností, najmä ich názorov a ich potenciálu riadenia. Naši riadiaci pracovníci sú vzormi pre našich pracovníkov so štýlom riadenia, ktorý sa orientuje na výkony, kooperatívu a prispôsobuje sa danej situácii.

 

KAMAX má na trhu vedúce miesto v oblasti techniky

Používame medzinárodné normy v oblastiach inovácie, kvality a hospodárnosti. Toto portfólio výkonov z nás činí jedného z vedúcich poskytovateľov náročných vysokopevných spojovacích súčiastok pre automobilový priemysel. Medzinárodnou prezenciou a rastom sa toto postavenie na trhu stále upevňuje a rozširuje.

 

KAMAX ponúka svojim zákazníkom inovatívne individuálne riešenia 

Vo vývoji a výrobe spojovacích súčiastok pre automobilový priemysel máme vo svete ohľadom optimalizácie vlastností a nákladov vedúce postavenie. Z našej schopnosti pripraviť vývoj a služby presne podľa ich použitia profitujú zákazníci z nášho rozsiahleho know-how vo vývoji produktov a postupov.

 

Produkty KAMAX spĺňajú tie najvyššie požiadavky kvality

Našu kvalitu meriame na základe vlastnej požiadavky nulovej chybovosti. V tomto smere kladieme dôraz na efektívne kontroly kvality a aktivity, ktoré smerujú k preventívnemu zabezpečeniu kvality a zabraňujú vzniku chýb. Neustále zlepšujeme produkty, ale aj procesy a na základe vhodných ukazovateľov pravidelne kontrolujeme našu výkonnosť.

 

KAMAX pracuje v medzinárodnom rozsahu na splnení globálnych potrieb zákazníka

Naším celosvetovým pôsobením vo viacerých medzinárodných závodoch sme k zákazníkovi veľmi blízko. Našou prezenciou zabezpečujeme naším globálne činným zákazníkom starostlivosť, ktorá sa orientuje na ich potreby a aj mimo hranice. Naše hlavné trhy sú veľké etablované automobilové regióny: Európa a Amerika, ako aj rastúci trh v Ázii.

 

KAMAX svojím profitujúcim rastom zabezpečuje strategickú nezávislosť 

Usilujeme sa o dlhodobo vysokú hospodárnosť. Jasné ciele rentability ako aj solídna finančná politika zabezpečujú pracovné miesta a zdravý vývoj podnikových závodov ako nezávislého rodinného podniku.  To je podkladom pre strategicky zmysluplné manažérske rozhodnutia.

 

KAMAX netoleruje porušenie zákonov 

Pracujeme zodpovedne a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Za žiadnych okolností v podniku netolerujeme správanie, ktoré je v rozpore so zákonom. Táto požiadavka je zahrnutá v medzinárodne platných smerniciach, Business Conduct Guidelines, ktoré od pracovníkov všetkých závodov KAMAX vyžadujú aj eticky korektné správanie.

 

KAMAX je zodpovedný aj voči spoločenským požiadavkám 

Podporujeme vývoj našich spoločností pomocou konštruktívnych príspevkov hmotného a nehmotného druhu v sociálnej, kultúrnej ako aj hospodárskej oblasti. Životné prostredie chránime dodržiavaním interných celosvetových noriem, ktoré vychádzajú nad rámec zákonných požiadaviek.

Životné prostredie

Cielenými opatreniami sa udržateľne angažujeme v oblasti životného prostredia a optimalizujeme produkty aj procesy. Naše interné smernice sú prísnejšie ako súčasné právne požiadavky.

Náš systém manažmentu životného prostredia

Aktívna ochrana životného prostredia je pre nás strategickou úlohou, ktorá tiež dôležitou mierou prispieva k nášmu dlhodobému hospodárskemu úspechu. V rámci systému manažmentu životného prostredia KAMAX pracujeme s vysokou prioritou na tom, aby sme minimalizovali ekologické vplyvy našich produktov a procesov a vykonávali viac, ako doteraz vyžadovalo zákonodarstvo.

Naše produkty samotné sú kúskom ochrany životného prostredia: vďaka ich optimalizovaným vlastnostiam je možné motory a komponenty vozidiel dimenzovať menšie a/alebo ľahšie. To je náš príspevok k zníženiu emisií podmienených mobilitou.

 

Štandardy KAMAX pre životné prostredie

Dodržiavanie zákonov na ochranu životného prostredia je pre nás samozrejmé, avšak v žiadnom prípade dostatočné. Naše interné pravidlá idú čiastočne výrazne za tieto požiadavky. Pravidelne kontrolujeme našu politiku ochrany životného prostredia a integrujeme do nej nový vývoj.

Produkty a procesy

Ekologické poznatky nás vedú pri optimalizácii našich produktov a procesov, pri ich ďalšom vývoji a pri výbere našich surovín, pomocných a prevádzkových látok. Energetickú efektivitu zlepšujeme v celom podniku: v rámci výrobných procesov, ako aj v našich administratívnych oblastiach. Priebežne kontrolujeme vplyvy našich závodov na životné prostredie a v prípade nehodovej udalosti vykonáme opatrenia za použitia najlepšej, dostupnej techniky. Konáme predvídavo, pretože prevencia je lepšia ako následné problémy.

 

Podpora a motivácia

Zodpovedné konanie je základom aktívnej ochrany životného prostredia. Každý zamestnanec je v našom pracovnom prostredí spoluzodpovedný za postoj k ochrane životného prostredia a zdravia, každý vedúci pracovník je povinný ísť vzorom a podporovať vnímanie tejto zodpovednosti. Prostredníctvom školení, informácií a zahrnutia do vytvárania procesov aktívne podporujeme vytváranie ekologickej uvedomelosti našich zamestnancov na všetkých úrovniach.

 

Správanie sa v núdzových prípadoch a odvrátenie nebezpečenstva

Spoločne s expertmi a úradmi sme vyvinuli detailné plány na odvrátenie poplachov a nebezpečenstiev, ktoré sú prispôsobené podmienkam príslušných lokalít. Vďaka pravidelným školeniam, ako aj cvičeniam, ktoré simulujú núdzové prípady, zabezpečujeme, že sú s týmito plánmi oboznámení všetci zamestnanci a ich účinnosť sa kontinuálne testuje.

 

Skúška účinnosti 

Účinnosť nášho systému manažmentu životného prostredia a všetkých aspektov ochrany životného prostredia, ktoré súvisia s našou činnosťou, vyhodnocujeme a kontrolujeme v rámci pravidelných auditov a prostredníctvom ďalších jasne definovaných opatrení. Potrebné nápravné opatrenia, ako aj nové ciele na zlepšenie nášho príspevku k ochrane životného prostredia stanovuje vedenie podniku v pravidelných hodnoteniach manažmentu.

 

Komunikácia

Sme transparentní. Našich zákazníkov a zainteresovanú verejnosť pravidelne informujeme o tom, s akými opatreniami a výsledkami sa zasadzujeme o trvalo udržateľnú ochranu životného prostredia.

Spektrum tém v oblasti udržateľnosti sa pohybuje v rozmedzí od rastu po súlad predpisov a rozvoj inovatívnych a taktiež udržateľných výrobkov pre vytvorenie zdravého pracovného prostredia. Spokojnosť našich zamestnancov, ochrana zdrojov a životného prostredia sú pre nás dôležité. Preto sa neriadime iba ekonomickými hľadiskami, ale zohľadňujeme aj ekologické a sociálne záležitosti.

Pozývame vás, aby ste sa dozvedeli o našich iniciatívach a nápadoch.

KAMAX Sustainability Report 2022