Čo ponúkame 

Či už ako úplný začiatočník v jednom z našich závodov alebo ako stážista nasadzovaný v štyroch rôznych krajinách na celom svete, KAMAX je ideálnym štartovacím bodom Vašej kariéry.

Zodpovednosť a pestrosť už od začiatku 

Chcete po nadpriemerne úspešnom štúdiu v praxi aplikovať Vaše vysokoškolské vedomosti v technologicky špičkovom a globálne činnom podniku automobilového priemyslu? Potom ste u nás správne. Od prvého dňa Vám ponúkame rozmanité úlohy, rovnocennú spoluprácu a možnosť prevziať zodpovednosť.

Medzinárodný program pre stážistov 

Ako stážista budete v priebehu 18 mesiacov pracovať a učiť sa v štyroch rôznych závodoch po celom svete: v Európe, Amerike a/alebo v Ázii, vždy štyri až päť mesiacov. Podľa Vášho individuálne prispôsobeného plánu a so zmluvou na dobu neurčitú, ktorá Vám od začiatku poskytne potrebnú istotu pre dlhodobé plánovanie.

Vždy 1. júla v roku začne vo svojom programe pracovať skupina stážistov z rôznych krajín. Aj odbory sú rozdielne: Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Finance/ Controlling, Human Resources, IT, Logistics, Purchasing alebo Sales. Projekt rozložený na celú dobu programu s globálnou témou a so starostlivosťou top manažmentu, ako aj spoločné tréningové týždne pomôžu našim stážistom spojiť sa ako skupina.

Otvorenie programu sa koná pre všetkých stážistov na celom svete spoločne v závode holdingu v meste Homberg (Ohm) v Nemecku. Na programe sú prvé spoznávanie spoločnosti KAMAX, ako aj osobné rozhovory s obchodnými riaditeľmi skupiny KAMAX a s mnohými ďalšími expertmi a vedúcimi pracovníkmi. Interkultúrny tréning okrem toho stážistov pripraví na ich medzinárodnú činnosť.

Po skončení programu budú naši stážisti obohatení o rôzne skúsenosti získané prácou po celom svete, osobne a odborne rozvinutí a vynikajúco medzinárodne prepojení. Vďaka práci aj vo vedľajšom odvetví budú títo mimoriadne dobre pripravení na interdisciplinárnu spoluprácu.

Zhrnuté: 18 mesiacov, ktoré natrvalo vyformujú dráhu našich stážistov ako budúcich tvorcov úspechu v spoločnosti KAMAX.

Informácie o programe, prihláške a výberovom konaní

Úplný začiatok pre absolventov

Ako úplný začiatočník prevezmete u nás zodpovednosť za pevne stanovenú oblasť úloh. Podľa oblasti pracovného zaradenia môžete Vaše poznatky a schopnosti preukázať aj vo vybraných projektoch a máte šancu pracovať na medzinárodnej úrovni počas každodennej činnosti. Možnosti sú rozmanité. V každom našom závode je dôležité aktívne sa spolupodieľať na úspechu spoločnosti KAMAX a je jedno, či v technickej oblasti úloh alebo na obchodnom oddelení, resp. v oblasti IT.

Okrem oblastí činnosti prevažne vykonávaných v stanovenom závode sa vďaka našej základnej štruktúre v holdingu KAMAX v závode Homberg (Ohm) otvárajú aj zaujímavé šance nástupu do oblastí funkcií s globálnou zodpovednosťou: Application Engineering, Controlling, Digitalisierung, Finance, Human Resources, Industrial Engineering, IT, Logistics, Purchasing, Quality, Research & Development, Sales.

Sľubná budúcnosť

Máte vysoké nároky na Váš nástup do zamestnania a na Vašu budúcnosť? To je dobre, my tiež.

Náročné úlohy 

Hľadáte novú mnohotvárnu a náročnú výzvu v renomovanom medzinárodnom priemyselnom podniku? Chcete urobiť ďalší krok? Hľadáme odborníkov a vedúcich pracovníkov, ktorí budú s vášňou pracovať na svojich úlohách: napríklad inžinierov, ktorí budú realizovať svoje kreatívne nápady v oblasti výskumu a vývoja alebo za podpory analýz hľadať optimalizačné potenciály výroby v oblasti Industrial Engineering, odborníkov v oblasti IT a špecialistov z obchodných oblastí, ako aj odborníkov do výroby. Ľudí, ktorí sa spoločne s nami budú starať o to, aby procesy v spoločnosti KAMAX bežali vo všetkých oblastiach bez problémov od prvého kroku až po hotový výrobok, a ktorí sa budú súčasne ďalej zdokonaľovať.

Komplexné oblasti činnosti 

Čím väčší je podnik, o to viac sa rozdeľuje väčšina oblastí zodpovednosti a činností. Nie u nás: vďaka komplexným úlohám, plochým hierarchiám, ako aj spolupráci medzi oddeleniami alebo aj v presahujúcich tímoch získavajú naši zamestnanci náhľad na celkové súvislosti a poznajú svoj príspevok k úspechu podniku.

Veľký priestor na kreativitu 

Zamestnanci, ktorí svojimi nápadmi vytvárajú dôležité impulzy a považujú za dôležité inšpirovať a nadchnúť iných, sú u nás na tom správnom mieste. Z tohto dôvodu ponúkajú naše okruhy úloh doširoka stanovený voľný priestor pre vlastné rozhodnutia a ovplyvnenia. To dáva zamestnancom možnosť zapojiť sa a každý deň sa podieľať na neustálom zlepšovaní spoločnosti KAMAX.

Rýchle prevzatie zodpovednosti

Každý u nás preberá zodpovednosť, každý deň. Pritom vsádzame na angažovaných a talentovaných ľudí, ktorí majú na zreteli nielen svoju vlastnú oblasť úloh, ale ktorí sú si tiež vedomí, že ich práca je dôležitá pre úspech úseku a celého podniku. Ten, kto presvedčí tu, môže veľmi rýchlo prevziať aj ďalšiu zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorá mu umožní, realizovať podnikateľské zmýšľanie v rozhodnutiach.

Individuálny vývoj 

Na srdci nám zvlášť leží aj ďalší rozvoj každého jednotlivca. Našim motívom je pritom: podporovať silné stránky a využívať potenciál.

 • Na základe žiadaných profilov spočívajúcich na kompetenciách vypracujeme spoločne s každým zamestnancom osobný plán rozvoja – individuálne a presne. Počas tréningov zvolené opatrenia on-the-job alebo aj v rámci projektov môžu zamestnanci ukázať, čo v nich je a ďalej cielene rozvíjať svoje zručnosti. 

 • Zamestnancov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať s určitou certifikáciou, napríklad sa snažia o nasledujúce ukončenie vyššieho štúdia, chcú absolvovať vzdelávanie majstra alebo technika, aktívne povzbudzujeme a podporujeme: vytvárame pre nich potrebný voľný čas a zúčastňujeme sa na financovaní ich kvalifikačných opatrení. 

 • Náš program Talent Development dá každý rok vybraným zamestnancom šancu, urýchliť svoj rozvoj prostredníctvom celkom mimoriadnych opatrení: svoje vedomosti vo vybraných témach si môžu napríklad prehĺbiť na renomovanej Business School a účasťou na globálnom podujatí Top Management Meeting nielen získať ďalšie pohľady na strategické smerovanie spoločnosti KAMAX, ale prepájať sa na najvyšších úrovniach. 

 • Každoročné tréningy vedúcich pracovníkov podstatne prispievajú k tomu, aby naši vedúci pracovníci na sebe ďalej kontinuálne pracovali v rámci témy, ktorá je pre nás dôležitá, a zaoberali sa napríklad aj meniacimi sa pracovnými svetmi a zmenou hodnôt. Tieto okrem toho poskytujú cennú platformu pre ďalší osobný rozvoj a vzájomnú výmenu.
 • V programe KAMAX Mentoring zamestnancov sprevádzajú skúsení vedúci pracovníci, ktorí preberajú novú vedúcu úlohu. Po dobu dvoch rokov sú ich kontaktnými osobami a so svojimi skúsenosťami im poskytujú orientáciu v nových alebo ťažších situáciách. 


Možnosti po celom svete

Hranice krajín pre nás nie sú prekážkou. Nielen pri plánovaní kariéry, ale ani v každodennom obchode: ustavičná výmena na medzinárodnej úrovni, projektové tímy presahujúce podniky a orientácia na nasadenie Best Practice z celého sveta razia našu spoluprácu. 


Individuálny ďalší rozvoj je tak veľmi málo naviazaný na jeden závod. V rámci medzinárodnej rotácie úloh alebo aj počas viacmesačných pracovných pobytov posilňujú mnohí naši zamestnanci svoj medzinárodný profil. Učia sa spoznávať uhol pohľadu a výzvy iných krajín, spájajú sa do sietí a každý deň získavajú nové skúsenosti. Najlepší predpoklad pre osobný rast a prevzatie nových rozsahov zodpovednosti. 


Pri príprave zahraničného pobytu, ale aj pri spolupráci iba v rámci každodenného obchodu pomáhajú naše interkulturálne tréningy. Tieto poskytujú odpovede na mnohé otázky pracovného a tiež súkromného všedného dňa na mieste.


Viac o našej celosvetovej prítomnosti na stránke MEDZINÁRODNÉ VÝROBNÉ ZÁVODY

Rozsiahle perspektívy

Cielene a včas investujeme do dlhodobého plánovania kariéry našich zamestnancov. Vedúce pozície obsadzujeme prednostne z interných zdrojov.

 • V rámci systematických analýz potenciálu (Talent Reviews) naši vedúci pracovníci spoločne identifikujú, ktoré talenty by mohli v budúcnosti prevziať ďalšie úlohy. Toto je základom pre ďalší individuálny rozvoj zamestnancov. 

 • Pre interné nasledovníctvo na kľúčových pozíciách sme vyvinuli vlastný program. Tento zabezpečuje cenné know-how a otvára mimoriadne šance nádejným zamestnancom.

Otvorené zaobchádzanie

Zamestnanci, ktorí sa pýtajú aj na existujúci stav a tým vytvárajú priestor na nápady a ďalší vývoj, sú u nás vítaní. Sme otvorení novému a staráme sa o výmenu – krížom cez štátne hranice a úrovne. Každý je kontaktnou osobou pre každého, aj konatelia spoločnosti. Máme ploché hierarchie, ktoré umožňujú rýchle a cielené rozhodnutia. 

Osobná flexibilita

V spoločnosti KAMAX nás spája vášeň, s ktorou sa spoločne snažíme o najlepšie výsledky. V súkromnom živote má každý rozličné priority, či už to je rodina, šport, sociálna angažovanosť alebo radosť z ďalekých ciest. Chceme, aby všetci mohli individuálne prežívať tieto oblasti života popri angažovanosti pre povolanie a zlučiteľnosť podporujeme najrôznejšími ponukami týkajúcimi sa osobnej flexibility: od úpravy pracovného času až po zisk dodatočných dní dovolenky alebo aj dlhšej doby na oddych v rámci takzvaných Sabbaticals.

Vedenie pre intenzívnu spoluprácu

Naši vedúci pracovníci dôverujú svojim zamestnancom, podporujú ich vlastnú zodpovednosť a vítajú ich nápady. Sú ich príkladmi a kontaktnými osobami. Vytvárajú tak rámcové podmienky, aby mohli všetci odovzdať to najlepšie. V rozhovoroch so zamestnancami a prostredníctvom našich pravidelných ankiet zamestnancov získavajú spätnú väzbu, aký účinok má ich vedenie – ich základ, aby na sebe ďalej pracovali a rozvíjali sa. 

Vedenie vážiace si hodnoty je našim kľúčom k úspechu. Preto sú v spoločnosti KAMAX pevnou súčasťou rozvoja manažmentu modulárne štruktúrované tréningy vedúcich pracovníkov. Vodiacimi prvkami pre vedenie je aj šesť našich KAMAX kompetencií: Global Thinking, Group Focus, Inspiring Others, Open Minded, Personal Accountability a Results Driven. 

Naši vedúci pracovníci

 • sa starajú o celosvetovú sieť a posúvajú dopredu medzinárodnú spoluprácu medzi zamestnancami a oddeleniami. 
 • iniciujú a podporujú diskusie a výmenu vedomostí s inými oddeleniami a závodmi. 
 • aktívne podporujú osobný a odborný ďalší vývoj svojich zamestnancov. 
 • sa pravidelne pýtajú svojich zamestnancov na ich nápady a názory a cenia si ich prínos. 
 • sú vždy spoľahliví, takže ich podriadení si môžu byť vždy istí, že ich vedúci urobia to, čo povedia. 
 • delegujú zodpovednosť, ostávajú napriek tomu k dispozícii, aby podporovali svojich zamestnancov, keď je potrebné zvládnuť ťažkosti.

 

Odmeňovanie podľa výkonu

Kladieme najvyššie požiadavky na nás samotných a na naše výsledky. Úspech odmeníme a zabezpečíme v rámci variabilných systémov odmeňovania, aby sa individuálny výkon vyplatil. Podľa rozsahu úloh tvorí základ výpočtu buď výsledok posúdenia výkonu s transparentnými a jasne definovanými kritériami alebo stupeň dosiahnutia individuálne prispôsobených, osobných cieľov. Vedúci pracovníci sa okrem toho spolupodieľajú na úspechu podniku.

Získajte viac informácií o nás počas osobného rozhovoru. Tešíme sa na vaše žiadosti o zamestnanie.

Pracovné príležitosti v KAMAX

Hľadáme ľudí s nadšením pre prvotriedne výsledky.

Vaša kontaktná osoba

Ste pripravený(-á)?

Ochotne Vám poradíme!