Čo ponúkame 

Nadšenie a vášeň pre spoločnú prácu krížom cez hranice a hierarchie. A ešte oveľa viac...

Náročné úlohy 

Hľadáte novú mnohotvárnu a náročnú výzvu v renomovanom medzinárodnom priemyselnom podniku? Chcete urobiť ďalší krok? Hľadáme odborníkov a vedúcich pracovníkov, ktorí budú s vášňou pracovať na svojich úlohách: napríklad inžinierov, ktorí budú realizovať svoje kreatívne nápady v oblasti výskumu a vývoja alebo za podpory analýz hľadať optimalizačné potenciály výroby v oblasti Industrial Engineering, odborníkov v oblasti IT a špecialistov z obchodných oblastí, ako aj odborníkov do výroby. Ľudí, ktorí sa spoločne s nami budú starať o to, aby procesy v spoločnosti KAMAX bežali vo všetkých oblastiach bez problémov od prvého kroku až po hotový výrobok, a ktorí sa budú súčasne ďalej zdokonaľovať.

Komplexné oblasti činnosti 

Čím väčší je podnik, o to viac sa rozdeľuje väčšina oblastí zodpovednosti a činností. Nie u nás: vďaka komplexným úlohám, plochým hierarchiám, ako aj spolupráci medzi oddeleniami alebo aj v presahujúcich tímoch získavajú naši zamestnanci náhľad na celkové súvislosti a poznajú svoj príspevok k úspechu podniku.

Veľký priestor na kreativitu 

Zamestnanci, ktorí svojimi nápadmi vytvárajú dôležité impulzy a považujú za dôležité inšpirovať a nadchnúť iných, sú u nás na tom správnom mieste. Z tohto dôvodu ponúkajú naše okruhy úloh doširoka stanovený voľný priestor pre vlastné rozhodnutia a ovplyvnenia. To dáva zamestnancom možnosť zapojiť sa a každý deň sa podieľať na neustálom zlepšovaní spoločnosti KAMAX.

Rýchle prevzatie zodpovednosti

Každý u nás preberá zodpovednosť, každý deň. Pritom vsádzame na angažovaných a talentovaných ľudí, ktorí majú na zreteli nielen svoju vlastnú oblasť úloh, ale ktorí sú si tiež vedomí, že ich práca je dôležitá pre úspech úseku a celého podniku. Ten, kto presvedčí tu, môže veľmi rýchlo prevziať aj ďalšiu zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorá mu umožní, realizovať podnikateľské zmýšľanie v rozhodnutiach.

Individuálny vývoj 

Na srdci nám zvlášť leží aj ďalší rozvoj každého jednotlivca. Našim motívom je pritom: podporovať silné stránky a využívať potenciál.

 • Na základe žiadaných profilov spočívajúcich na kompetenciách vypracujeme spoločne s každým zamestnancom osobný plán rozvoja – individuálne a presne. Počas tréningov zvolené opatrenia on-the-job alebo aj v rámci projektov môžu zamestnanci ukázať, čo v nich je a ďalej cielene rozvíjať svoje zručnosti. 

 • Zamestnancov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať s určitou certifikáciou, napríklad sa snažia o nasledujúce ukončenie vyššieho štúdia, chcú absolvovať vzdelávanie majstra alebo technika, aktívne povzbudzujeme a podporujeme: vytvárame pre nich potrebný voľný čas a zúčastňujeme sa na financovaní ich kvalifikačných opatrení. 

 • Náš program Talent Development dá každý rok vybraným zamestnancom šancu, urýchliť svoj rozvoj prostredníctvom celkom mimoriadnych opatrení: svoje vedomosti vo vybraných témach si môžu napríklad prehĺbiť na renomovanej Business School a účasťou na globálnom podujatí Top Management Meeting nielen získať ďalšie pohľady na strategické smerovanie spoločnosti KAMAX, ale prepájať sa na najvyšších úrovniach. 

 • Každoročné tréningy vedúcich pracovníkov podstatne prispievajú k tomu, aby naši vedúci pracovníci na sebe ďalej kontinuálne pracovali v rámci témy, ktorá je pre nás dôležitá, a zaoberali sa napríklad aj meniacimi sa pracovnými svetmi a zmenou hodnôt. Tieto okrem toho poskytujú cennú platformu pre ďalší osobný rozvoj a vzájomnú výmenu.
 • V programe KAMAX Mentoring zamestnancov sprevádzajú skúsení vedúci pracovníci, ktorí preberajú novú vedúcu úlohu. Po dobu dvoch rokov sú ich kontaktnými osobami a so svojimi skúsenosťami im poskytujú orientáciu v nových alebo ťažších situáciách. 


Možnosti po celom svete

Hranice krajín pre nás nie sú prekážkou. Nielen pri plánovaní kariéry, ale ani v každodennom obchode: ustavičná výmena na medzinárodnej úrovni, projektové tímy presahujúce podniky a orientácia na nasadenie Best Practice z celého sveta razia našu spoluprácu. 


Individuálny ďalší rozvoj je tak veľmi málo naviazaný na jeden závod. V rámci medzinárodnej rotácie úloh alebo aj počas viacmesačných pracovných pobytov posilňujú mnohí naši zamestnanci svoj medzinárodný profil. Učia sa spoznávať uhol pohľadu a výzvy iných krajín, spájajú sa do sietí a každý deň získavajú nové skúsenosti. Najlepší predpoklad pre osobný rast a prevzatie nových rozsahov zodpovednosti. 


Pri príprave zahraničného pobytu, ale aj pri spolupráci iba v rámci každodenného obchodu pomáhajú naše interkulturálne tréningy. Tieto poskytujú odpovede na mnohé otázky pracovného a tiež súkromného všedného dňa na mieste.


Viac o našej celosvetovej prítomnosti na stránke MEDZINÁRODNÉ VÝROBNÉ ZÁVODY

Rozsiahle perspektívy

Cielene a včas investujeme do dlhodobého plánovania kariéry našich zamestnancov. Vedúce pozície obsadzujeme prednostne z interných zdrojov.

 • V rámci systematických analýz potenciálu (Talent Reviews) naši vedúci pracovníci spoločne identifikujú, ktoré talenty by mohli v budúcnosti prevziať ďalšie úlohy. Toto je základom pre ďalší individuálny rozvoj zamestnancov. 

 • Pre interné nasledovníctvo na kľúčových pozíciách sme vyvinuli vlastný program. Tento zabezpečuje cenné know-how a otvára mimoriadne šance nádejným zamestnancom.

Otvorené zaobchádzanie

Zamestnanci, ktorí sa pýtajú aj na existujúci stav a tým vytvárajú priestor na nápady a ďalší vývoj, sú u nás vítaní. Sme otvorení novému a staráme sa o výmenu – krížom cez štátne hranice a úrovne. Každý je kontaktnou osobou pre každého, aj konatelia spoločnosti. Máme ploché hierarchie, ktoré umožňujú rýchle a cielené rozhodnutia. 

Osobná flexibilita

V spoločnosti KAMAX nás spája vášeň, s ktorou sa spoločne snažíme o najlepšie výsledky. V súkromnom živote má každý rozličné priority, či už to je rodina, šport, sociálna angažovanosť alebo radosť z ďalekých ciest. Chceme, aby všetci mohli individuálne prežívať tieto oblasti života popri angažovanosti pre povolanie a zlučiteľnosť podporujeme najrôznejšími ponukami týkajúcimi sa osobnej flexibility: od úpravy pracovného času až po zisk dodatočných dní dovolenky alebo aj dlhšej doby na oddych v rámci takzvaných Sabbaticals.

Vedenie pre intenzívnu spoluprácu

Naši vedúci pracovníci dôverujú svojim zamestnancom, podporujú ich vlastnú zodpovednosť a vítajú ich nápady. Sú ich príkladmi a kontaktnými osobami. Vytvárajú tak rámcové podmienky, aby mohli všetci odovzdať to najlepšie. V rozhovoroch so zamestnancami a prostredníctvom našich pravidelných ankiet zamestnancov získavajú spätnú väzbu, aký účinok má ich vedenie – ich základ, aby na sebe ďalej pracovali a rozvíjali sa. 

Vedenie vážiace si hodnoty je našim kľúčom k úspechu. Preto sú v spoločnosti KAMAX pevnou súčasťou rozvoja manažmentu modulárne štruktúrované tréningy vedúcich pracovníkov. Vodiacimi prvkami pre vedenie je aj šesť našich KAMAX kompetencií: Global Thinking, Group Focus, Inspiring Others, Open Minded, Personal Accountability a Results Driven. 

Naši vedúci pracovníci

 • sa starajú o celosvetovú sieť a posúvajú dopredu medzinárodnú spoluprácu medzi zamestnancami a oddeleniami. 
 • iniciujú a podporujú diskusie a výmenu vedomostí s inými oddeleniami a závodmi. 
 • aktívne podporujú osobný a odborný ďalší vývoj svojich zamestnancov. 
 • sa pravidelne pýtajú svojich zamestnancov na ich nápady a názory a cenia si ich prínos. 
 • sú vždy spoľahliví, takže ich podriadení si môžu byť vždy istí, že ich vedúci urobia to, čo povedia. 
 • delegujú zodpovednosť, ostávajú napriek tomu k dispozícii, aby podporovali svojich zamestnancov, keď je potrebné zvládnuť ťažkosti.

Odmeňovanie podľa výkonu

Kladieme najvyššie požiadavky na nás samotných a na naše výsledky. Úspech odmeníme a zabezpečíme v rámci variabilných systémov odmeňovania, aby sa individuálny výkon vyplatil. Podľa rozsahu úloh tvorí základ výpočtu buď výsledok posúdenia výkonu s transparentnými a jasne definovanými kritériami alebo stupeň dosiahnutia individuálne prispôsobených, osobných cieľov. Vedúci pracovníci sa okrem toho spolupodieľajú na úspechu podniku.

Získajte viac informácií o nás počas osobného rozhovoru. Tešíme sa na vaše žiadosti o zamestnanie.

[Translate to Slovak:] Jobs für Berufserfahrene  

Hľadáme ľudí s nadšením pre prvotriedne výsledky.

Vaša kontaktná osoba

Ste pripravený(-á)?

Ochotne Vám poradíme!