IT Coordinator
China / Wujin · Plný úvazek · Trvalý pracovní poměr

Jsme technologicky předním světovým výrobcem vysokopevnostních spojovacích prvků pro průmysl mobility. Nastavujeme standardy v oblastech inovací, kvality a efektivity. Zejména v automobilovém průmyslu, který je naší hlavní oblastí podnikání od dob založení společnosti v roce 1935, vyvíjíme individuální řešení pro zvláštní požadavky budoucnosti ve spolehlivém a dlouhodobém partnerství s našimi zákazníky. V souladu s naší novou firemní strategií a díky expertním znalostem v oblasti tváření za studena neustále nabízíme přidanou hodnotu novým zákazníkům na nových trzích. V nejdůležitějších hospodářských regionech světa, v Americe, Asii a Evropě, jsme v celkem 19 lokalitách a s celkem 4,000 zaměstnanci úspěšným nezávislým rodinným podnikem, a udržitelným způsobem nadále rosteme.

Rádi byste potěšili zákazníky? Staňte se součástí našeho aktivního týmu.

Ucházet se o místo

Vaše úkoly

 • Administration of local server: Mail-, File Server, Active Directory, etc.;
 • Interface between OP-WUJ and HO-HOL;
 • Installation and support of PC´s, thin clients, cameras, printers, laptops and telephone system;
 • Any IT related projects (S/4 HANA etc.);
 • Any other tasks assigned by the line manager.

Váš profil

 • Relative education major in information technology;
 • 3+ years working relevant experience;
 • Experience in network administration, Windows 7, Windows server 2008 R2, Active Directories, printer administration and backbone installation;
 • Strong knowledge of MS-Office applications;
 • Good knowledge of SAP, experience of S/4 HANA;
 • Structured working style;
 • Flexible to do other tasks (not daily business);
 • Open minded and team player.

Máte ještě další dotazy?

Laraine Yang

Human Resources Supervisor

Telefon: +86 519 80115661
E-Mail: liping.yang@kamax.com

KAMAX Automotive Fasteners (China) Co., Ltd.
No.25 Changyang Road, Wujin
Economic Development Zone
213149 Changzhou City, Jiangsu Province

 

Ucházet se o místo

Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše produkty a chtěli bychom, abyste se cítili bezpečně při návštěvě našeho webu s ohledem na ochranu vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že nás chcete kontaktovat, rádi bychom vás upozornili, že je k tomu účelu nutné získat vaše osobní údaje a poté tyto údaje zpracovat a použít. K tomu potřebujeme váš souhlas. Pokud chcete kontaktovat společnost KAMAX prostřednictvím těchto mezinárodních webových stránek, přečtěte si prosím nejprve naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochrana údajů

Oceňujeme váš zájem o naši společnost a naše produkty a rádi bychom, abyste se při návštěvě našeho webu cítili bezpečně s ohledem na ochranu vašich osobních údajů. My – jako společnost odpovědná za zpracování dat – vás chceme prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále bychom vás rádi informovali o vašich právech.

Všechna následující prohlášení jsou učiněna v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (EU-DSGVO), spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) a s dalšími příslušnými ustanoveními.

0.  Zásady

Podle čl. 4 odst. (1) zákona EU GDPR se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; fyzická osoba se považuje za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor nebo jedna či více specifických charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

1.  Sběr dat

V zásadě můžete navštívit naši webovou stránku bez poskytnutí jakýchkoli Vašich osobních údajů.

Po každé návštěvě naší webové stránky však zpracováváme některé anonymní údaje. Tyto údaje nejsou osobní, a proto nepodléhají právním předpisům o ochraně osobních údajů.

Provozovatel webových stránek zaznamenává pouze neosobní přístupová data včetně požadované hostitelské adresy (IP počítače), stránky, ze které nás navštěvujete, název požadovaného souboru a popis použitého typu internetového prohlížeče, stejně jako datum a čas přístupu.

Shromážděná data jsou určena pouze pro statistické účely a ke zlepšování webových stránek. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo retrospektivně kontrolovat záznamy, pokud specifické indikátory poukazují na nezákonné použití.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je odešlete prostřednictvím online žádosti o pracovní místo, dotazu ohledně volných pracovních míst a/ nebo žádosti o informace. Shromažďují se jen takové údaje, které jsou potřebné k poskytování služby, kterou hledáte.

U žádostí o zaměstnání se shromažďují data, která uvedete ve své žádosti. Mezi ně patří minimálně vaše jméno, kontaktní údaje, které jste poskytli a osobní údaje vyplývající z vašich dokumentů k žádosti.

Dočasné ukládání IP adresy je nezbytné pro to, aby v případě online dotazu mohla být na počítač uživatele doručena odpověď. K tomu účelu musí být IP adresa uživatele zachována po dobu trvání relace.

2.  Účel shromažďování osobních údajů

Údaje, které jste nám poskytli bez konkrétního souhlasu, používáme pouze pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty.

Poskytování osobních údajů může být vyžadováno zákonem nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné; my musíme tyto údaje následně zpracovat. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva nemohla být uzavřena. 

3.  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud budeme potřebovat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, proběhne to v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1a).

Zpracování osobních údajů požadovaných k plnění smlouvy s vámi probíhá v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1b). To platí i pro zpracovatelské operace potřebné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, probíhá to v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1c).

Pokud životně důležité zájmy vyžadují zpracování osobních údajů, toto probíhá v souladu s nařízením EU GDPR, čl. 6 (1d).

Pokud se nepoužije žádný z výše uvedených právních základů, může být pro zajištění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany nezbytné zpracování osobních údajů podle nařízení EU GDPR, čl. 6 (1f), pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad předchozím zájmem. Obecně přijmeme oprávněný zájem, pokud jsou dotčené osoby již zákazníky naší společnosti, resp. nás kontaktují ohledně informací o naší společnosti a / nebo našich produktech.

Osobní údaje z vaší žádosti o zaměstnání / nebo při kontaktování ohledně volných pracovních míst zpracováváme v souladu se zákonem EU GDPR, čl. 88 ve spojení s BDSG § 26.

Pokud se zpracování osobních údajů provádí jménem společnosti KAMAX, provádí se na základě smluvních dohod podle zákona EU GDPR, čl. 28.

4.  Ukládání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, se ukládají v IT systémech společnosti KAMAX, aby splnily účel, pro který jste nám je poskytli. Kromě toho mohou být také uloženy, pokud o to společnost KAMAX požádá evropský nebo vnitrostátní zákonodárce.

5.  Předání osobních údajů

Osobní údaje, které předáte společnosti KAMAX, budou použity pro vyřízení a splnění účelu vašeho zájmu. Je-li to nutné, je možné předání osobních údajů i do dalších poboček společnosti KAMAX. Přenos se uskutečňuje s přihlédnutím k požadavkům podle zákona EU GDPR, čl. 44 –- 49. 

Přenos osobních údajů na třetí strany se uskuteční pouze v případě, že 

 • jste s tím souhlasili, 
 • jsme povinni tak učinit ze zákona,
 • to je zákonem výslovně povoleno, 
 • jsme povinni tak učinit na základě právoplatně ukončeného soudního řízení.

6.  Vymazání osobních údajů

Osobní údaje jsou vymazány nebo je jejich zpracování omezeno, jakmile pomine účel jejich uložení. 

Po úplném zpracování žádosti o zaměstnání jsou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí doby pro uchovávání předepsané zákonnými ustanoveními smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo s potřebou dalšího uchování vašich údajů v rámci smlouvy nebo existujícího smluvního plnění.

7.  Vaše práva

Máte právo: 

 • v souladu s čl. 15 nařízení EU GDPR od nás kdykoliv získat informace a kopie těchto informací, jakož i potvrzení o vašich osobních údajích, které uchováváme a zpracováváme
   
 • v souladu s čl. 16 nařízení EU GDPR vyžadovat okamžitou opravu veškerých vašich u nás uložených nesprávných nebo neúplných osobních údajů; 
   
 • v souladu s čl. 17 nařízení EU GDPR vyžadovat okamžité vymazání vašich u nás uložených osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů
  • osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovávány za účelem, pro který již nejsou zapotřebí, 
  • odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, a pro zpracování údajů chybí jiný právní základ,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
  • v souladu s čl. 21 nařízení EU GDPR máte námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování údajů. 
  • Smazání nemůže být provedeno, pokud je zpracování údajů nezbytné 
   • k uplatnění práva na svobodu projevu a informací, 
   • ke splnění zákonné povinnosti, 
   • z důvodů veřejného zájmu nebo 
   • uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků; 
     
 • podle čl. 18 nařízení EU GDPR vyžadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Pokud je vámi popřena správnost údajů; omezení zpracování se pak vztahuje na dobu, která nám umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů. 
  • Zpracování je protiprávní, odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů. 
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme k účelům zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, vykonání nebo hájení svých právních nároků. 
  • Vyjádřili jste námitky proti zpracování podle nařízení EU GDPR, čl. 21, a dosud není zřejmé, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi. 
    
 • v souladu s čl. 20 nařízení EU GDRP obdržet vaše nám poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky možné, a pokud to neomezí práva a svobody jiné osoby.
   
 • v souladu s čl. 21 nařízení EU GDPR podat kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů uvedených v nařízení EU GDPR, čl. 6 (1e nebo 1f). V případě námitek nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo hájení vašich právních nároků.
   
 • v souladu s čl. 7 (3) nařízení EU GDPR kdykoli zrušit svůj souhlas, který jste nám kdysi udělili. V důsledku toho již nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování dat na základě tohoto souhlasu. 
   
 • podle čl. 77 nařízení EU GDPR podat stížnost dozorčímu orgánu. Zpravidla se zde můžete obrátit na dozorčí orgán v obvyklém místě svého pobytu nebo v místě výkonu své práce nebo v místě sídla naší společnosti. 

Pro uplatnění svých výše uvedených práv se prosím obraťte na kontaktní osobu, která je uvedena níže v odstavci 9. – „Kontakt, kontaktní osoba“. Na tato práva máte bezplatně nárok v rámci zákonných nařízení podle EU GDPR, čl. 12 a BDSG § 34.

8.  Technická a organizační opatření

V souladu s čl. 32 nařízení EU GDPR jsme provedli příslušná technická a organizační opatření k vhodnému zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich nám poskytnutých osobních údajů a k jejich ochraně proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu.

Všichni naši zaměstnanci, kteří se zabývají zpracováním údajů, jsou zavázáni k důvěrnému zacházení s osobními údaji.

9.  Kontakt, kontaktní osoba

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Deutschland

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na následujícím odkazu:
http://www.kamax.com/kontakt/

V případě otázek týkajících se ochrany, shromažďování, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, výkonu práv a zrušení uděleného souhlasu se prosím obraťte na:

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
pověřenec pro ochranu údajů
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Německo
E-Mail: datenschutz@no-spamkamax.com

Souhlas se získáním, zpracováním a použitím osobních údajů

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje, které zadám do kontaktního formuláře a / nebo zašlu v přiložených dokumentech budou shromážděny, zpracovány a použity k účelu

Shromažďování, zpracování a používání mých osobních údajů bude provádět  KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Deutschland resp. společnost KAMAX, která je odpovědná za splnění účelu, ke kterému jste nám své osobní údaje poskytli.

Můj souhlas je dobrovolný. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Ve věci odvolání udělených souhlasů se mohu obrátit na: Pověřenec pro ochranu údajů, KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Deutschland. E-mail:  datenschutz@no-spamkamax.com