Strategické prvky

Poskytujeme informace o následujících tématech:

'House of Strategy'

(Dům strategie)

‚House of Strategy‘ (Dům strategie) je strategické plánování společnosti KAMAX. Vychází z rozumných důvodů, zaměřuje se na problémy a soustředí se na dlouhodobou budoucnost. 

Níže si přečtěte, jak je 'House of Strategy' strukturován.

'Strategic Pillars'

(Strategické pilíře)

'Strategic Pillars' (Strategické pilíře) je nyní základem společnosti. To je zdrojem konkurenční výhody a odlišnosti společnosti KAMAX. Pilíře jsou součástí dědictví a DNA společnosti KAMAX. Strategické pilíře jsou základní koncepty, které budou utvářet podobu společnosti a podporovat její vizi. Všechny jsou důležité pro zajištění úspěchu vize.

'Strategic Choices' & 'BUSINESS AREAS'

(Strategická volby & Oblasti podnikání)

Na ‚Strategic Pillars‘ navazují úrovně ‚Strategic Choices‘ (Strategická volby) a ‚BUSINESS AREAS‘ (Oblasti podnikání).

‚Strategic Choices‘ popisuje rozhodnutí učiněná za účelem přípravy společnosti KAMAX na budoucí úspěch. Obsahují závazek, na čem bude a na čem nebude KAMAX pracovat, a jsou rozděleny na rozhodnutí, která spadají do hlavní činnosti KX a která mimo ni.

‚Business Areas‘ určují přístup na trh - kde se vyrábí a jak se distribuuje?

'Enabler' & 'Strategic Initiatives'

(Hybateli změn & Strategickými iniciativami)

Střed domu popisuje aktivity, kterými chceme dosáhnout našeho cíle "Back to the Top". Jedná se o implementaci strategie.

Na jedné straně je úroveň ‚Enabler‘ (Hybateli změn) a úroveň  ‚Strategic Initiatives‘ (Strategickými iniciativami).

‚Enabler‘ jsou projekty, které pomáhají organizaci realizovat její strategii. Jedním z takových projektů je implementace nového operačního systému S/4 HANA. ‚Strategic Initiatives‘ definují nejdůležitější kroky, které mají KAMAX „Back to the Top". Největším z těchto projektů je Product Plant Allocation (Produktová alokace). 

'Vision' & 'Mission'

(Vize & Mission)

Po dokončení střechy je dům kompletní: ‚Vision‘ (naše vize budoucnosti podniku) a ‚Mission‘ (naše chápání poslání, které má být splněno).

KAMAX chce i v budoucnu dosáhnout cíle ‚Back to the Top‘ (‚Vision‘) a naplnit cíl ‚FOUNDED FORMED FOCUSED‘ (‚Mission‘).

Vysvětlení jednotlivých prvků Strategy House naleznete v tomto videu

'Strategic Landscape'

(Strategická krajina)

Změna je v plném proudu. Všude pracujeme na tom, aby KAMAX existoval i v budoucnu. Chceme se dostat BACK TO THE TOP, podívejte se na 'Strategic Landscape' (Strategická krajina). Je to grafické znázornění našeho výchozího bodu a cíle. Společně dosáhneme změny.

'Strategic Landscape' - Výchozí bod 2019

Hlavní změny Od roku 2019 k cílovému obrazu 2025:

 - Portfolio produktů
 - Přidělení práce
 - Kultura
 - Úspěch
 - Digitalizace

'Strategic Landscape' - Cílový obrázek 2025

Transformace světa KAMAX

Přechod strategické krajiny KAMAX od roku 2019 do roku 2025

'Core Strategy Team' (CST)

(Tým základní strategie)

Za účelem dalšího rozvoje této strategie byl zřízen 'Core Strategy Team' (Tým základní strategie).

Na základě výzvy oddělení Corporate Strategy & Development, k dobrovolné pomoci při prosazování strategie ve společnosti je v současné době 'Core Strategy Team, CST' (základní strategický tým) složen z regionálních vedoucích pracovníků a vybraných globálních funkčních vedoucích pracovníků. Díky nově vytvořené programové struktuře posílí členové týmu různé oblasti strategie. 

Základem pro práci CST jsou ‚Strategic Directions‘ (Strategické směry), aby bylo dosaženo propojení jednotlivých tematických oblastí - viz ‚Strategic Directions‘. 

'Core Strategy Team' je podporován týmem 'Extended Strategy Team' (Rozšířený strategický tým). Jedná se o rozšířenou skupinu lidí, kteří jsou voláni na podporu v závislosti na tématu. 

Členy 'Core Strategy Teams' jsou:

  • Chrisoula Angelidou, Human Resources
  • Richard Drummond, Sales
  • Stefan Wallmeier, Corporate Strategy & Development
  • Jose Garcia, OPEX
  • Mark Hilfinger, Business Area AMERICAS
  • Dongliang Jiang, Business Area ASIA
  • N.N., Business Area EUROPE
  • Stefan Wallmeier, Technology
'Strategic Directions' / 'Modules'

(Strategické směry / Moduly)

Aby se dosáhlo silnějšího propojení témat, byly definovány ‘Strategic Directions’ (Strategické směry). ‘Strategic Directions’ slouží jako vodítko pro každodenní práci a určují vztah mezi podnikovým cílem (‘Back to the Top’, 2025) a operativními úkoly.

Ve společnosti KAMAX jsou k dispozici čtyři ‘Strategic Directions’: Innovation, Sales, Efficiency und People (Inovace, Distribuce, Efektivita a Lidé). Opatření, která jsou přiřazena ke strategii, a tedy k cíli 'Back to the Top' musí být zařazena do jednoho z těchto ‘Strategic Directions’.

Pro každý z těchto ‘Strategic Directions’ byly definovány hlavní zásady, které uvádíme níže:
Innovation - 
Understanding and managing our markets and customers will drive our business and innovations.
(Pochopení a řízení našich trhů a zákazníků bude hnacím motorem našeho podnikání a inovací.)
Sales - 
Hunting for business opportunities and lead market share.
(Vyhledávání obchodních příležitostí a vedoucího podílu na trhu.)
Efficiency - 
Speed up and simplify our processes to reduce lead times.
(Zrychlení a zjednodušení našich procesů pro zkrácení dodacích lhůt.)
People - 
Driven by high performance teams with engaged and excellent people.
(Hnací silou jsou vysoce výkonné týmy s angažovanými a vynikajícími lidmi.)

Na základě ‘Strategic Directions’ byla vytvořena nová 'Program Structure' (programová struktura) etabliert. 'Core Strategy Team' ije součástí tohoto nového řízení. Projekt má na starosti oddělení Corporate Strategy & Development (Stefan Wallmeier). Na základě ‘Strategic Directions’ existují moduly Efficiency (Efektivita), Growth (Růst) (zde se spojují inovace a zájmy prodeje) a People (Lidé). Každému modulu byl přidělen tzv. ‘Module Supporter’ (podporovatel modulu). Nová programová struktura podporuje koordinaci s regiony. viz ‚Program Structure‘

'Program Structure'

(Programová struktura)

'Program Structure' (programová struktura) upravuje povinnosti a slouží jako kontrolní funkce.

Projekt má na starosti oddělení Corporate Strategy & Development (Stefan Wallmeier). Na základě ‘Strategic Directions’ existují moduly Efektivita, Růst (zde se spojují zájmy Inovace a Prodej) a Lidé. Každému modulu je přiřazen zastánce modulu - ‘Module Supporter’. Jedná se o odpovědné osoby z konkrétního oddělení. Nová 'Program Structure' podporuje koordinaci s 'Business Areas'. 

'Module Supporter' jsou

GROWTH (Růst), skládající se z Inovace - Stefan Wallmeier a Prodej- Richard Drummond
EFFICIENCY (Efektivita) - Jose Garcia
PEOPLE (Lidé) - Chrisoula Angelidou

Business Area EUROPE - N.N.
Business Area AMERICAS - Mark Hilfinger
Business Area ASIA - Dongliang Jiang

'Strategic Review'

(Strategické hodnocení, Strategické sladění)

Oddělení Corporate Strategy & Development zavedlo 'Strategic Review' (Strategické hodnocení). Cílem je roční srovnání strategie KAMAX.

Jedná se o setkání Group Executive Board (GEB), 'Core Strategy Teams' a dalších odpovědných osob např. z oddělení kvality, dodavatelského řetězce, právního oddělení atd. Cílem je zajistit průběžnou aktualizaci podnikové strategie 'Back to the Top'. 'Strategic Review' se koná každoročně.

Roadmaps

'Roadmap' je ve výstavbě.

Regional / Functional Strategies

'Regional / Functional Strategies' (Regionální / funkční strategie) je ve výstavbě.