International Graduate Trainee Program
USA / Rochester Hills · Plný úväzok · Trvalý pracovný pomer

Sme technologicky popredným svetovým výrobcom vysokopevnostných spojovacích prvkov v mobilnom priemysle. Stanovujeme štandardy v oblasti inovácií, kvality a ziskovosti. Najmä v automobilovom priemysle, našom hlavnom odbore od založenia spoločnosti v roku 1935, vyvíjame individuálne riešenia pre špeciálne požiadavky budúcnosti v spoľahlivých a dlhodobých partnerstvách s našimi zákazníkmi. V súlade s našou novou firemnou stratégiou tiež čoraz viac ponúkame pridanú hodnotu novým zákazníkom na nových trhoch s našimi odbornými znalosťami v oblasti tvárniacej technológie. V najdôležitejších ekonomických regiónoch sveta, v Amerike, Ázii a Európe, sme úspešní ako nezávislý rodinný podnik s 4 000 zamestnancami na trinástich miestach a naďalej udržateľne rastieme.

Chcete s radosťou nadchnúť zákazníkov? Staňte sa súčasťou nášho angažovaného tímu.

Uchádzať sa o prácu teraz

Vaše úlohy

A promising professional future that you can help shape, with your ideas and commitment to first-class results. Our range of tasks offer diverse topics, a high degree of personal responsibility and a great deal of creative freedom. At KAMAX, you will find clearly defined processes and efficient decision making structures. We plan long-term – not only in terms of locations and machinery. Therefore, we invest in your individual development and enable personal flexibility.

 • Focus on your field of specialization: Industrial or Mechanical Engineering, Finance and Controlling, Supply Chain Management, Sales and Application Engineering
 • Assignments four to five months each, including at least one international assignment
 • International project work and integral part of local teams during assignments
 • International trainee group with responsibility for specially designated projects and regular off-the-job trainings
 • Building a wide personal network within our company
 • Advancing your professional, social and methodic competence by working in different teams and locations
 • Program starts on July 1, 2024 and lasts for 18 months
 • Unlimited contract right from the start and exciting opportunities to further advance your career at KAMAX after completing the program

Váš profil

 • Excellent academic track record in your field of studies and recent graduation with a university degree at program start
 • At least 3 months of relevant work experience (e.g. internship)
 • At least 3 months abroad (e.g. studies or internships)
 • Open minded, strong desire and the flexibility to work internationally
 • Ability to think and act in complex structures
 • Strong can-do spirit and a high sense of responsibility
 • Inspiring team player with outstanding communication skills
 • English fluency, knowledge of further languages is welcome

Máte ešte nejaké otázky?

Heather Dinverno

Sr. Human Resources Manager

Telefón: +1 248 813 1836
E-mailová adresa: kamaxjobs@kamax.com

KAMAX Inc.
1606 Star Batt Drive
Rochester Hills, Michigan 48309
USA

Uchádzať sa o prácu teraz

Tešíme sa z Vášho záujmu o náš podnik a o naše výrobky a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov. Keďže nás chcete kontaktovať, chceme Vás týmto upozorniť na to, že je potrebné získať Vaše osobné údaje a tieto potom spracovať a použiť. Na to potrebujeme Váš súhlas. Keď teda chcete nadviazať kontakt so spoločnosťou KAMAX použitím týchto internetových stránok, prečítajte si najskôr naše Vyhlásenie o ochrane údajov.

KAMAX Tools s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov, IČO: 36516112

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia:

PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV – VÝBEROVÉ  KONANIE

Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov (výberové konania).

Názov informačného systému 
IS Personálna agenda zamestnancov – výberové  konanie

Právny základ
Výberové konanie – predzmluvné vzťahy:

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ – materská spoločnosť (poskytovateľ platformy a serveru)

Cezhraničný prenos os. údajov
Uskutočňuje sa v rámci EÚ do materskej spoločnosti

Lehoty na vymazanie os. údajov
osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  
uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.


Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

KAMAX Tools s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu katarina.horvathova@no-spamkamax.com alebo číslo +421 54 488 87 31