IT Coordinator
China / Wujin · Plný úväzok · Trvalý pracovný pomer

Sme technologicky popredným svetovým výrobcom vysokopevnostných spojovacích prvkov v mobilnom priemysle. Stanovujeme štandardy v oblasti inovácií, kvality a ziskovosti. Najmä v automobilovom priemysle, našom hlavnom odbore od založenia spoločnosti v roku 1935, vyvíjame individuálne riešenia pre špeciálne požiadavky budúcnosti v spoľahlivých a dlhodobých partnerstvách s našimi zákazníkmi. V súlade s našou novou firemnou stratégiou tiež čoraz viac ponúkame pridanú hodnotu novým zákazníkom na nových trhoch s našimi odbornými znalosťami v oblasti tvárniacej technológie. V najdôležitejších ekonomických regiónoch sveta, v Amerike, Ázii a Európe, sme úspešní ako nezávislý rodinný podnik s 3 300 zamestnancami na trinástich miestach a naďalej udržateľne rastieme.

Chcete s radosťou nadchnúť zákazníkov? Staňte sa súčasťou nášho angažovaného tímu.

Uchádzať sa o prácu teraz

Vaše úlohy

 • Administration of local server: Mail-, File Server, Active Directory, etc.;
 • Interface between OP-WUJ and HO-HOL;
 • Installation and support of PC´s, thin clients, cameras, printers, laptops and telephone system;
 • Any IT related projects (S/4 HANA etc.);
 • Any other tasks assigned by the line manager.

Váš profil

 • Relative education major in information technology;
 • 3+ years working relevant experience;
 • Experience in network administration, Windows 7, Windows server 2008 R2, Active Directories, printer administration and backbone installation;
 • Strong knowledge of MS-Office applications;
 • Good knowledge of SAP, experience of S/4 HANA;
 • Structured working style;
 • Flexible to do other tasks (not daily business);
 • Open minded and team player.

Máte ešte nejaké otázky?

Laraine Yang

Human Resources Supervisor

Telefón: +86 519 80115661
E-mailová adresa: liping.yang@kamax.com

KAMAX Automotive Fasteners (China) Co., Ltd.
No.25 Changyang Road, Wujin
Economic Development Zone
213149 Changzhou City, Jiangsu Province

 

Uchádzať sa o prácu teraz

Tešíme sa z Vášho záujmu o náš podnik a o naše výrobky a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov. Keďže nás chcete kontaktovať, chceme Vás týmto upozorniť na to, že je potrebné získať Vaše osobné údaje a tieto potom spracovať a použiť. Na to potrebujeme Váš súhlas. Keď teda chcete nadviazať kontakt so spoločnosťou KAMAX použitím týchto internetových stránok, prečítajte si najskôr naše Vyhlásenie o ochrane údajov.

Ochrana osobných údajov

Tešíme sa z Vášho záujmu o náš podnik a o naše výrobky a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov. My – ako osoba zodpovedná za spracovanie údajov – Vás chceme týmto vyhlásením o ochrane údajov informovať o spôsobe, rozsahu a účele nami získavaných, používaných a spracovávaných údajov. Okrem toho Vám chceme objasniť prislúchajúce práva.

Všetky nasledujúce vyhlásenia sa realizujú v zhode s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR EÚ), Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a ďalších príslušných ustanovení.

0.  Zásady

Podľa GDPR EÚ, čl. 4 (1) sú „osobnými údajmi“ všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu; ako na identifikovateľnú sa pozerá na fyzickú osobu, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým pomocou priradenia ku kategórii, ako meno, k identifikačnému číslu, k údajom o mieste, k online identifikácii alebo k jednému alebo viacerým znakom, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.  Získavanie údajov

Našu internetovú stránku môžete v zásade navštíviť bez toho, aby ste poskytovali údaje k Vašej osobe a bez toho, aby sa vyžadovali osobné údaje.

Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa napriek tomu spracovávajú určité anonymizované údaje. Tieto údaje nie sú osobné a preto nepodliehajú zákonným nariadeniam o ochrane osobných údajov.

Prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky sa protokolujú iba prístupové údaje bez vzťahu k osobám, k nim patria vyžiadaná adresa Host (IP počítača), stránka, z ktorej ste nás navštívili, názov požadovaného súboru, ako aj popis typu použitého internetového prehliadača, ako aj dátum a čas prístupu.

Získané údaje slúžia iba na štatistické vyhodnocovanie a na zlepšovanie internetovej stránky. Prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo na dodatočnú kontrolu protokolovacích súborov servera, ak by konkrétne podklady upozorňovali na protiprávne použitie.

Osobné údaje sa získavajú iba vtedy, keď nám tieto oznámite v rámci online dopytov na účely uchádzania sa o zamestnanie, na kontaktovanie k ponukám voľných miest a/alebo k požiadavkám o informácie. Získavajú sa iba také údaje, ktoré sa požadujú na poskytnutie práve želanej služby.

Pre uchádzania sa o zamestnanie sa získavajú údaje, ktoré sú uvedené v procese uchádzania sa o zamestnanie. K nim patria minimálne Vaše meno, Vami uvedené kontaktné údaje a osobné údaje, ktoré vyplývajú z Vašich podkladov uchádzača o zamestnanie.

Dočasné uloženie IP adresy je potrebné na to, aby sa pri online dopytoch umožnilo vydanie odpovede na počítač používateľa. Na tento účel musí ostať uložená IP adresa používateľa na dobu relácie.

2.  Účel získavania osobných údajov

Vami poskytnuté údaje použijeme bez zvláštneho súhlasu výhradne na splnenie a realizáciu účelu, na ktorý ste nám ich oznámili.

Poskytnutie osobných údajov môže byť zákonom predpísané alebo môže vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. údaje k zmluvnému partnerovi). Niekedy môže byť k uzatvoreniu zmluvy potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sa nami následne musia spracovať. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by sa zmluva nemusela uzatvoriť. 

3.  Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Pokiaľ sa od Vás musí pre spracovania osobných údajov vyžiadať súhlas, realizujú sa tieto podľa GDPR EÚ, čl. 6 (1a).

Spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na splnenie zmluvy s Vami, sa realizuje podľa GDPR EÚ, čl. 6 (1b). Toto platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právneho záväzku, ktorý podlieha nášmu podniku, realizuje sa toto podľa GDPR EÚ, čl. 6 (1c).

Pokiaľ spracovanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy, realizuje sa toto podľa GDPR EÚ, čl. 6 (1d).

Ak sa nehodí žiadny z hore uvedených právnych základov, potom môže byť spracovanie potrebné podľa GDPR EÚ, čl. 6 (1f) na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby, pokiaľ záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby neprevažujú nad hore uvedeným záujmom. Za oprávnený záujem spravidla považujeme, keď už sú dotknuté osoby zákazníkmi nášho podniku, resp. keď sa už realizovalo kontaktovanie s ohľadom na informácie o našom podniku a/alebo o našich výrobkoch.

Osobné údaje k uchádzaniam o zamestnanie a/alebo pri kontaktovaní pri ponukách pracovných miest spracovávame podľa GDPR EÚ, čl. 88 v spojení so Spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG § 26).

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov realizuje z poverenia spoločnosti KAMAX, realizuje sa to na báze zmluvných dohôd podľa GDPR, čl. 28 EÚ.

4.  Ukladanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje sa ukladajú na splnenie a realizáciu účelu, na ktorý ste nám ich oznámili, v IT systémoch spoločnosti KAMAX. Ukladanie sa môže okrem toho realizovať vtedy, keď k tomu spoločnosť KAMAX zaviazali európsky alebo národní zákonodarcovia.

5.  Odovzdávanie osobných údajov

Odovzdávanie Vami poskytnutých osobných údajov sa realizuje spoločnosti KAMAX, ktorá vyžaduje údaje na splnenie a realizáciu účelu Vašej žiadosti. Ak by to bolo potrebné, je možné aj odovzdanie ďalším spoločnostiam KAMAX. Sprostredkovanie sa realizuje vždy za zohľadnenia požiadaviek podľa GDPR EÚ, čl. 44 – 49. 

Sprostredkovanie osobných údajov iným tretím osobám sa nerealizuje, iba že 

 • ste s tým súhlasili alebo 
 • sme k tomu zaviazaní na základe zákonných nariadení alebo 
 • je to výslovne dovolené na základe zákonného nariadenia alebo 
 • sme k tomu zaviazaní právoplatne ukončeným súdnym postupom.

6.  Vymazania osobných údajov

Osobné údaje sa vymažú alebo obmedzia na základné spracovanie, hneď ako pominie účel uloženia. 

S úplnou realizáciou dopytu sa Vaše údaje obmedzia pre ďalšie spracovanie a po uplynutí zákonom predpísaných lehôt na uloženie sa vymažú, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ich ďalším používaním alebo keď neexistuje potreba ďalšieho uloženia Vašich údajov na účely uzatvorenia alebo splnenia zmluvy.

7.  Vaše práva

Máte právo: 

 • podľa GDPR EÚ, čl. 15 kedykoľvek získať informáciu, ako aj potvrdenie o uložených a spracovávaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby a získať tiež kópiu tejto informácie. 
   
 • podľa GDPR EÚ, čl. 16 požadovať bezodkladnú opravu príslušných nesprávnych údajov alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené; 
   
 • podľa GDPR EÚ, čl. 17 požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ sa to týka jedného z nasledujúcich dôvodov 
  • keď boli osobné údaje získané na účely alebo spracované iným spôsobom, na ktoré úž nie sú potrebné. 
  • keď zrušíte Váš súhlas, o ktorý sa spracovanie opieralo, a chýba iný právny dôvod na spracovanie. 
  • keď sa osobné údaje spracovávali nezákonne. 
  • keď podľa GDPR EÚ, čl. 21 podáte námietku voči spracovaniu, a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie 
  • Vymazanie sa nemôže realizovať vtedy, keď je spracovanie potrebné 
   • na účely prevádzania práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie, 
   • na splnenie právnej povinnosti, 
   • z dôvodov verejného záujmu alebo 
   • na uplatnenie, prevádzanie alebo obhajobu právnych nárokov; 
     
 • podľa GDPR EÚ, čl. 18 na požadovanie obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov, keď existuje jeden z nasledujúcich predpokladov:
  • pokiaľ sa Vami poprie správnosť údajov a síce na dobu, ktorá nám umožní, prekontrolovať správnosť osobných údajov. 
  • spracovanie je nezákonné, Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov. 
  • My už dlhšiu dobu nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovania, Vy ich však vyžadujete na uplatnenie, prevádzanie alebo obhajobu právnych nárokov. 
  • Podali ste námietku voči spracovaniu podľa GDPR EÚ, čl. 21 a ešte nie je isté, či naše oprávnené dôvody neprevažujú nad Vašimi dôvodmi. 
    
 • podľa GDPR EÚ, čl. 20 získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a v strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať ich sprostredkovanie inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné a pokiaľ sa neobmedzia práva a slobody iných osôb.
   
 • podľa GDPR EÚ, čl. 21 kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu príslušných osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe GDPR EÚ, čl. 6 (1e alebo 1f). Osobné údaje už nebudeme v prípade námietky spracovávať, iba že by sa preukázali, že môžeme mať nutné vážne ochranné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, prevádzanie alebo obhajobu právnych nárokov.
   
 • podľa GDPR EÚ, čl. 7 (3) kedykoľvek zrušiť Váš súhlas, ktorý ste nám udelili na spracovanie. Toto má za následok, že do budúcna už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov, ktoré sa zakladalo na tomto súhlase. 
   
 • podľa GDPR EÚ, čl. 77 sťažovať sa na úrade vykonávajúcom dozor. Spravidla sa môžete obrátiť na úrad vykonávajúci dozor v mieste Vášho bežného pobytu alebo pracoviska alebo v mieste sídla nášho podniku. 

Na využitie Vašich hore uvedených práv sa, prosím, obráťte na kontaktnú osobu uvedenú v bode 9. Tieto práva Vám náležia bezplatne v rámci zákonných nariadení podľa GDPR EÚ, čl. 12 a BDSG § 34.

8.  Technické a organizačné opatrenia

Podľa GDPR EÚ, čl. 32 sme vykonali vhodné organizačné a technické opatrenia, aby sme pre Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, primeraným spôsobom zabezpečili dôvernosť, integritu a disponibilitu a chránili ich pred stratou, zničením, manipuláciou a nepovoleným prístupom.

Všetci naši zamestnanci zúčastnení na spracovávaní údajov sú zaviazaní k dôvernému zaobchádzaniu s osobnými údajmi.

9.  Kontakt, kontaktní osoba

Osoba zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov je 

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Deutschland

Zastihnúť nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára na nasledujúcom odkaze:
http://www.kamax.com/kontakt/

V prípade otázok o ochrane údajov, o získavaní, spracovaní alebo používaní Vašich osobných údajov, na vykonávanie práv, ako aj na zrušenie udelených súhlasov sa, prosím, obráťte na:

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Beauftragter für den Datenschutz (Referent ochrany osobných údajov)
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Nemecko
E-mail: datenschutz@no-spamkamax.com

 

Súhlas na získavanie, spracovávanie a použitie osobných údajov

Súhlasím, aby sa moje osobné údaje, získané mojimi zadaniami do kontaktného formulára a/alebo zaslaním príslušných dokumentov, spracovali a použili na účel

Získavanie, spracovanie a používanie mojich osobných údajov sa realizuje prostredníctvom spoločnosti KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Nemecko, resp. prostredníctvom spoločnosti KAMAX, ktorá je zodpovedná za splnenie a realizáciu účelu, pre ktoré ste nám údaje oznámili.

Môj súhlas som vyjadril(-a) dobrovoľne. Tento súhlas môžem kedykoľvek zrušiť s účinnosťou pre budúcnosť. Na zrušenie udelených súhlasov sa môžem obrátiť na referenta pre ochranu údajov, KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2, 35315 Homberg (Ohm), Nemecko. E-mail: datenschutz@no-spamkamax.com